Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4781/2003/QĐ-UB thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4781/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4781/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 04/11/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4781/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ HÓA MỸ PHẨM.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 80/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa ;
Căn cứ Quyết định số 4204/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm thành Công ty cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát ;
Xét tờ trình số 377/ĐMDN ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài đối với Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm, gồm các Ông, Bà sau đây :

1. Chủ tịch Hội đồng : Ông Trương Duy Khiêm, Phó Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Công ty Chứng khoán Bảo Việt.

2. Các thành viên khác :

- Bà Nguyễn Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

- Bà Mai Thị Minh Tâm, Phó phòng Kế toán Tài chính Sở Công nghiệp;

- Bà Phan Thị Trung Hưng, Giám đốc Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm ;

- Ông Nguyễn Đình Lê, Cán bộ chuyên quản Phòng Công nghiệp-Xây dựng giao thông Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố.

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài tại Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm như sau :

1. Ban hành quy chế đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo đúng quy chế đã ban hành.

3. Quyết định công bố giá khởi điểm.

4. Giám sát và quản lý việc phát hành phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần.

5. Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá.

6. Tuyên bố cuộc đấu giá không thành (nếu xảy ra).

7. Báo cáo tình hình và kết quả bán đấu giá, gởi về ủy ban nhân dân thành phố và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

Điều 3.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Dịch vụ Hóa mỹ phẩm và các Ông, Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND. TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Thường trực Ban Đổi mới QLDN. TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản