6046

Quyết định 47/2004/QĐ-TTg phê duyệt các Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6046
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 47/2004/QĐ-TTg phê duyệt các Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 29/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/04/2004 Số công báo: 3-3
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 47/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 29/03/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/04/2004
Số công báo: 3-3
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM 2004

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại tờ trình số 0977/TM-XTTM ngày 08 tháng 3 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình và các đơn vị chủ trì thực hiện các Đề án của Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2004 nêu tại Phụ số I kèm theo tờ trình số 0977/TM-XTTM ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Bộ Thương mại.

Điều 2. ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại, căn cứ Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2004 được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, phê duyệt các Đề án cụ thể của Chương trình và thông báo cho các đơn vị chủ Đề án thực hiện; điều chỉnh, bổ sung nội dung các Đề án thuộc Chương trình trong quá trình thực hiện trên nguyên tắc không tăng kinh phí đã được duyệt; xem xét, quyết định việc cho phép thực hiện tiếp những Đề án dài hạn được duyệt trong năm 2003 (theo Quyết định số 57/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2003 và số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện các Đề án này.

Điều 3. ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ nội dung các Đề án cụ thể thuộc Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2004 được duyệt, xem xét phê duyệt kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị chủ trì thực hiện theo đúng quy định hiện hành về chế độ chi hỗ trợ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc các tổng công ty nhà nước và các Tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Các tổng công ty nhà nước,
- Các Hội, Hiệp hội ngành hàng,
- Cục Xúc tiến thương mại Bộ Thương mại,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : NN, CN, QHQT, ĐMDN, TH,
- Lưu : KTTH (2), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản