10435

Quyết định 47/1999/QĐ-BCN sửa đổi Điều 1,2 quyết định 15/1999/QĐ-BCN về chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10435
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 47/1999/QĐ-BCN sửa đổi Điều 1,2 quyết định 15/1999/QĐ-BCN về chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 47/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 47/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/07/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1999 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN CÁC ĐIỀU 1, 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/1999/QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN KHÁCH SẠN KỲ ĐỒNG THUỘC CÔNG TY KIM KHÍ HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;

Sau khi xem xét Quyết định số 1066/1999/QĐ/HĐQT ngày 10 tháng 07 năm 1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam (công văn số 1067/T-TC ngày 10 tháng 07 năm 1999);

Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi các khoản 1, 2 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 15/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng như sau:

a) Sửa đổi các khoản 1, 2 Điều 1:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ

Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần là : 1.500.000.000 đồng (một tỉ năm trăm triệu đồng), trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty Kim khí Hải Phòng: 65,7% vốn Điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 34,3% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần là 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần vào 0h ngày 01 tháng 7 năm 1999:

Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 1.150.000.000 đồng, trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 1.150.000.000 đồng.

b) Sửa đổi Điều 2 về thay đổi thời gian chuyển Khách sạn Kỳ Đồng sang Công ty cổ phần :

Chuyển Khách sạn Kỳ Đồng (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng - Doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam) thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1999.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng, Giám đốc Khách sạn Kỳ Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng NN,Kho bạc NN,
- UBND Thành phố Hải Phòng,
- Công ty Cổ phần Thương mại
Hải phòng,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


Lê Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản