368252

Quyết định 4638/QĐ-BNN-PCTT năm 2017 về tiếp nhận, phân bổ hàng hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh bị thiệt hai do ảnh hưởng của thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

368252
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4638/QĐ-BNN-PCTT năm 2017 về tiếp nhận, phân bổ hàng hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh bị thiệt hai do ảnh hưởng của thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 4638/QĐ-BNN-PCTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 14/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4638/QĐ-BNN-PCTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 14/11/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4638/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, PHÂN BỔ HÀNG HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO CÁC TỈNH BỊ THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp ký ngày 26/7/2005;

Căn cứ thông báo số AHA-ER/2017/NOV/001 của Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ hỗ trợ khẩn cấp từ Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp với các nội dung chính như sau:

1. Tên bên tài trợ: Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp.

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. Đơn vị tiếp nhận viện trợ: Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

4. Đơn vị nhận phân bổ hàng hóa: UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định.

5. Hàng viện trợ bằng hiện vật, mới 100%, gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh, 1.000 bộ dụng cụ sửa chữa, 1 tàu Aluminium và 1 động cơ Yamaha 40HP.

(Danh mục và số lượng hàng hóa chi tiết có phụ lục kèm theo)

6. Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tài chịu trách nhiệm chi trả các khoản tiền có liên quan đến tiếp nhận trên lãnh thổ Việt Nam (ví dụ: kho bãi tại cảng sân bay Cam Ranh, ...)

Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và phân bổ số hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định; bố trí kinh phí cho các hoạt động liên quan; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30/11/2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương, Y tế, GTVT, Khoa học và công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định;
- Lưu: VT, PCTT (VP, KHCN_5b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA PHÂN BỔ KHẨN CẤP CHO CÁC TỈNH BỊ THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI
(Kèm theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-PCTT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TT

Tên tỉnh

Bộ dụng cụ vệ sinh

Dụng cụ gia đình

Bộ dụng cụ sửa chữa

Tàu Aluminium

Động cơ Yamaha 40HP

1

Khánh Hòa

1000

300

400

1

1

2

Phú Yên

800

100

200

 

 

3

Quảng Ngãi

600

100

200

 

 

4

Bình Định

600

100

200

 

 

 

Tổng

3.000

600

1.000

1

1

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản