332639

Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án \"Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020\" do tỉnh Vĩnh Long ban hành

332639
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án \"Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020\" do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 462/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 31/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 462/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 31/03/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP, ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 192/TTr-STP, ngày 19/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.   

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP, ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;

b) Phấn đấu đến năm 2020, có 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;

c) Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN:

1. Đối tượng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến:

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến:

a) Phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ, cụ thể nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2016 (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

b) Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; tổ chức phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, lồng ghép với tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hoà giải cơ sở cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên và giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các trường trong hệ thống quốc dân.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; UBND các xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

d) Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; mở các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên một số báo in, báo điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Báo Vĩnh Long; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

e) Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch; hàng năm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định.

2. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức pháp chế; Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp, tập hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản