8562

Quyết định 45/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8562
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 45/2000/QĐ-BNN-KHCN công nhận phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 45/2000/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 20/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 45/2000/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 20/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Quyết định số 139/1999 - QĐ - BNN - KHCN ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “ Quy chế công nhận và quản lý phòng thử nghiệm nông nghiệp”.
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ - CLSP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Phòng kiểm nghiệm chất lượng Cà phê và nông sản của Công ty Giám định cà phê và hàng hóa nông sản xuất, nhập khẩu là phòng thử nghiệm nông nghiệp đối với các loại phép thử như phụ lục 1.

Điều 2. Phòng có con dấu mang mã hiệu 04, có hình thức, nội dung như phụ lục 2, con dấu này chỉ được sử dụng vào việc xác nhận kết quả thử nghiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ - CLSP, Giám đốc Công ty Giám định cà phê và hàng hóa nông sản xuất, nhập khẩu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT, PC
.

K.T BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTHỨ TRUỞNG
 Ngô Thế Dân

 

 

 

Phụ lục:

CÁC LOẠI PHÉP THỬ CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 45/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 4 năm 2000) 

STT

TÊN PHÉP THỬ

TIÊU CHUẨN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÍ ĐỂ TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM

1

Độ ẩm

- TCVN 5701-93 : Cà phê nhân - Phương pháp xác định độ ẩm.
- ISO 6673-83 : Cà phê nhân - Xác định khối lượng mất đi ở 1050C.
- ISO 1446-78 : Cà phê nhân - Xác định độ ẩm.
- ISO 2291-72 : Ca cao hạt - Xác định độ ẩm.
- TCVN 4846-89 (ISO 6540-1980) : Ngô - Phương pháp xác định độ ẩm.
- TCVN 4295-86. Đậu hạt - Phương pháp thử (dành cho đậu xanh, đen, trắng, đậu nành).
- TCVN 2384-93 : Lạc quả và lạc hạt - Phương pháp thử.
- TCVN 6129-1996 : Đậu đỗ - Xác định tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng loài và giống. Phương pháp thử.
- ISO 665-1997(E), FAO FNP 14/7/1986. Điều thô Phương pháp xác định độ ẩm.
- TCVN 4850-98 : Điều nhân - Thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử.
- ISO 1026-82. Xác định độ ẩm theo phương pháp cất cuốn hơi nước.
- TCVN 5613-1991 : Chè - Phương pháp xác định độ ẩm.
- TCVN 4287-86 : Thuốc lá điếu - Phương pháp thử.
- ISO 712 : Ngũ cốc - Sản phẩm ngũ cốc - Phương pháp thử.
- TCVN 3231-79 : Quế xuất khẩu - Phương pháp thử.
- TCVN 4326-86 : Thức ăn gia súc - Phương pháp xác định độ ẩm.
- TCVN 4295-86 : Sắn lát - Phương pháp xác định độ ẩm.
- TCVN 1643-92 : Gạo - Phương pháp thử.
- TCVN 1874-86 : Bột mì - Phương pháp thử.


2

Tạp chất

- TCVN 4193-86 : Cà phê nhân - Phương pháp thử.
- ISO 4149 : Cà phê nhân - Phương pháp xác định hạt lỗi và tạp chất cà phê bột.
- ISO 927 (TCVN 4891-89). Gia vị - Xác định tạp chất.
- TCVN 4846-89. Ngô hạt - Phương pháp thử.
- TCVN 3231-79. Quế - Phương pháp thử.
- TCVN 4295-86. Đậu hạt - Phương pháp thử.
- TCVN 2384-1993. Lạc quả và lạc hạt - Phương pháp thử.
- TCVN 5615:1991. Chè - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất lạ.
- TCVN 4850-98. Hạt điều - Phương pháp thử.
- TCVN 1874-86. Bột mì - Phương pháp thử.
- TCVN 1537-74. Sắn khô - Phương pháp xác định tạp chất.
- TCVN 4045-1993. Hạt tiêu - Phương pháp thử.
- TCVN 1643-92. Gạo - Phương pháp thử.
- TCVN 4320-86. Thức ăn gia súc - Phương pháp thử.
- TCVN 6129-1996 (ISO 605:1991). Đậu đỗ - Xác định tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng, lòai và giống. Phương pháp thử.

3

Xác định tỷ lệ hạt lỗi

- TCVN 4193-86. Cà phê nhân - Phương pháp thử.
- ISO 4149-80. Cà phê nhân - Phương pháp xác định hạt lỗi.
- TCVN 4045-93. Nhân hạt điều - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 4850-1998. Điều nhân - Phương pháp thử.
- TCVN 4045-1993. Hạt tiêu - Phương pháp thử.
- TCVN 2383-86. Đậu hạt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
- TCVN 1643-92. Gạo - Phương pháp thử.
- TCVN 4846-89 (ISO 6540-80). Ngô hạt - Phương pháp thử.
- TCVN 3578-94. Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử.
- ISO 2451-73. Ca cao hạt - Chỉ tiêu chất lượng.
- TCVN 2384-86. Lạc quả và lạc hạt - Phương pháp thử.


4

Xác định tỷ lệ hạt khác loài

- TCVN 4193-86. Cà phê nhân - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
- TCVN 2383-86. Đậu hạt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
- TCVN 5643-92 : Yêu cầu thuật ngữ, định nghĩa.
- TCVN 1643-92 : Gạo - Phương pháp thử.

 

 

- TCVN 5258-90 : Ngô hạt - Yêu cầu kỹ thuật.

 

 

- TCVN 4846-89 : Ngô hạt - Phương pháp thử.

 

 

- TCVN 2383-86 : Lạc hạt - Yêu cầu kỹ thuật.

5

Xác định kích thước hạt

- ISO 4150-91 và TCVN 4807-89 : Xác định kích thước hạt.

 

 

- TCVN 4850-98 : Điều nhân - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

 

 

- AFI 2/1998 : Điều nhân - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

6

Xác định khối lượng 1.000 hạt.

- TCVN 4295-86 : Đậu hạt - Phương pháp thử.

 

 

- ISO 520-1997 : Ngũ cốc và sản phẩm - Xác định khối lượng 1.000 hạt.

7

Xác định tỷ lệ hạt bể vỡ

- TCVN 4193-86 : Cà phê nhân - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

 

 

- TCVN 5644-92 : Gạo - Yêu cầu kỹ thuật.

 

 

- TCVN 1643-92 : Gạo - Phương pháp thử.

 

 

- TCVN 4850-98 : Điều nhân - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

 

 

- TCVN 2384-86 : Lạc qủa, lạc hạt - Phương pháp thử.

8

Cảm quan thử nếm

- TCVN 5248-90 : Cà phê - Thuật ngữ thử nếm.

 

 

- TCVN 5250-90 : Cà phê rang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

 

 

- TCVN 5251-90 : Cà phê bột - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

 

 

- ISO 6668-91 : Cà phê nhân - Chuẩn bị mẫu thử nếm.

 

 

- TCVN 1456-74 : Chè đen, chè xanh - Phương pháp thử.


9

Xác định nấm, mốc, sâu mọt, côn trùng

- TCVN 4295-86 : Đậu hạt - Phương pháp thử.

 

 

- TC AFI 2/98 : Điều nhân - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

 

 

- ISO 6667 : Cà phê nhân - Xác định sâu hư hại.

 

 

- TCVN 4733-89 : Gạo - Yêu cầu vệ sinh.

 

 

- TCVN 3578-1994 : Sắn lát - Phương pháp thử.

 

 

- TCVN 2383-80 : Lạc quả, lạc hạt - Yêu cầu kỹ thuật.

 

 

- TCVN 1540-86 : Thức ăn gia súc - Phương pháp xác định độ nhiễm nấm mốc.

10

Tỷ trọng

- TCVN 4-88 : Cà phê hòa tan.

11

Hàm lượng chất hòa tan

- TCVN 5252-90 : Cà phê bột - Phương pháp thử.

12

Dung trọng

- TCVN 4045-1993 : Tiêu - Phương pháp thử.

13

Xác định hạt nhẹ, tiêu lép

- TCVN 4045-1993 : Tiêu - Phương pháp thử.

14

Xác định hàm lượng Lipid

- 30 TCVN 100-88 : Cacao - Phương pháp thử.

 

 

- TCVN 4295-88 : Đậu hạt - Phương pháp thử.

 

 

- TCVN 2384-86 : Lạc quả, lạc hạt - Phương pháp thử.

15

Xác định hàm lượng tinh dầu

- TCVN 3231-79 : Quế - Phương pháp thử.

 

 

- 26 TCVN 71-70 : Hoa hồi - Phương pháp thử.

16

Xác định độ đồng màu và hạt lỗi của nhân điều chiên trong dầu thực vật.

- TC AFI 2/1998 : Nhân điều - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

17

Độ mịn

- TCVN 5252-90 : Cà phê bột - Phương pháp thử.

 

 

- TCVN 1874-86 : Bột mì - Phương pháp thử.


Phụ lục 2:

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DẤU CỦA PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ VÀ N ÔNG SẢN
(Kèm theo Quyết định số 45 - 2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 4 năm 2000)

- Dấu hình vuông, mỗi cạnh dài 3,0cm.
- Dấu chia làm 2 phần có vạch ngang ở 2/3 từ trên xuống.
- Phía trên ghi thành 2 dòng chữ: dòng 1 ghi - phòng thử nghiệm, dòng 2 ghi - nông nghiệp, phía dưới là mã số 04 của phòng thử nghiệm.
- Mực dấu màu tím.

 

PHÒNG THỬ NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

04

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản