10437

Quyết định 45/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty cổ phần May Vĩnh Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10437
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 45/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty cổ phần May Vĩnh Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 45/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 27/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 45/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 27/07/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY THUỘC CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VĨNH PHÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09 tháng 07 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty cổ phần May Vĩnh Phú;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, (Công văn số 754/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 1999), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú - Doanh nghiệp thành viên độc lập thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam), gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng Việt Nam), trong đó:

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 70% vốn điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 30% vốn điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Xí nghiệp May(Quyết định số 313/QĐ/HĐQT ngày 22 tháng 7 năm1999 của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp May) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá :

Giá trị thực tế doanh nghiệp: 3.134.876.018 đồng, trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 2.262.898.226 đồng.

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 15.086 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 452.580.000 đồng.

-Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp, trả dần là 3017 cổ phần, trị giá 211.190.00 đồng.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp May (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú - Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam) thành Công ty cổ phần May Vĩnh Phú kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1999.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần May Vĩnh Phú,

- Tên giao dịch quốc tế: VINHPHU GARMENT STOCK COMPANY, viết tắt là VIFUGASTCO,

- Trụ sở đặt tại : phường Nông trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Công ty cổ phần May Vĩnh Phú kinh doanh ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc ,

- Sản xuất, kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần May Vĩnh Phú là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Dệt Vĩnh Phú và Xí nghiệp May tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần )

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Dệt Vĩnh Phú và Xí nghiệp May có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ Xí nghiệp May cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May Vĩnh Phú.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Dệt Vĩnh Phú và Giám đốc Xí nghiệp May chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, kho bạc tỉnh Phú Thọ,
- Tổng CụcQLV&TSNN tại DN,
- UBND tỉnh Phú Thọ ,
- CTy Cổ phần May Vĩnh Phú,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản