456304

Quyết định 4490/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

456304
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4490/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4490/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 28/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4490/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 28/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4490/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để biết và thực hiện);
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (3b).

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày   tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định) và các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định trách nhiệm của các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong việc tổ chức triển khai thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế.

b) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức triển khai thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế.

d) Có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể của từng cơ quan, tổ chức để bảo đảm các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế được triển khai đầy đủ, thống nhất và đồng bộ trên phạm vi cả nước.

đ) Thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Hướng dẫn, tổ chức thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế:

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý dược, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị định:

a) Ở trung ương: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục, Tổng cục; Bản tin Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật y tế; thông qua các chuyên mục, chương trình, hội thảo, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Ở địa phương: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật);

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung của Nghị định cho các đối tượng chịu sự tác động của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam.

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: năm 2020.

4. Xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về các nội dung của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế:

a) Cơ quan chủ trì:

- Thanh tra Bộ làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về các nội dung của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các đối tượng có chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cục Y tế dự phòng làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến y tế dự phòng được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cục Quản lý môi trường y tế làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến môi trường y tế được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cục Quản lý dược làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến dược, mỹ phẩm được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến trang thiết bị y tế được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Vụ Bảo hiểm y tế làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến dân số được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Vụ Pháp chế làm đầu mối xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên đề về nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ được quy định trong các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và năm 2021.

5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm xây dựng báo cáo định kỳ 06 tháng và 1 năm về công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách của mình theo đúng quy định về thời hạn và mẫu được ban hành tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm: 06 tháng, 01 năm.

6. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Sở Y tế ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác để hướng dẫn và bảo đảm thực hiện các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

7. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế có trách nhiệm triển khai thi hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm:

a) Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động.

2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

3. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính - ngân sách theo giai đoạn triển khai thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

c) Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 để tổ chức thực hiện.

d) Vụ Kế hoạch tài chính bố trí kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế được phân công.

4. Thanh tra Bộ có trách nhiệm làm đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện Luật và theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này theo đúng nội dung, tiến độ; tổ chức đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện./.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản