9526

Quyết định 441/2006/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Quản lý các Bến xe vận tải hành khách thành phố trực thuộc Sở Giao thông-Công chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9526
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 441/2006/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Quản lý các Bến xe vận tải hành khách thành phố trực thuộc Sở Giao thông-Công chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 441/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 441/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 441/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC BẾN XE VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT, ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bến xe ô tô khách;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông-Công chính tại Tờ trình số 341/SGTCC-TCCB, ngày 05 tháng 12 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 37/TTr-SNV, ngày 20 tháng 01 năm 2006;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Quản lý các Bến xe vận tải hành khách thành phố (thành lập theo Quyết định số 4478/QĐ-UB, ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố).

Ban Quản lý các Bến xe vận tải hành khách thành phố trực thuộc Sở Giao thông-Công chính, thừa hành chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông-Công chính trong lĩnh vực hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến xe của thành phố.

Ban Quản lý các Bến xe khách là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.

Trụ sở đặt tại số 86 đường Trang Tử, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Quản lý Bến xe khách có nhiệm vụ thực hiện quyền kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành các quy định về vận tải hành khách tại các Bến xe như sau :

1. Kiểm tra việc thực hiện hành trình, lịch trình của xe;

2. Kiểm tra giấy tờ thông hành có liên quan của xe, lái xe trước khi xe vào vị trí xếp hành khách trong bến xe;

3. Kiểm tra, kiểm soát các yêu cầu chấp hành thể lệ vận tải hành khách tại bến xe;

4. Yêu cầu chủ xe bố trí xe chạy thay thế để đảm bảo lịch trình vận tải khi có yêu cầu đột xuất;

5. Chủ trì việc phối hợp kiểm tra với Chính quyền địa phương, cơ quan Công an, thuế vụ, y tế và cơ quan có nhiệm vụ quản lý Nhà nước liên quan;

6. Lập biên bản các vi phạm, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

7. Xem xét trình Giám đốc Sở Giao thông-Công chính phê duyệt quy hoạch các bến xe mới;

8. Được Giám đốc Sở Giao thông-Công chính giao làm chủ đầu tư các dự án xây dựng bến xe khách liên tỉnh và các điểm dừng đón trả khách trên địa bàn thành phố;

9. Kiểm tra việc thực hiện nội quy hiệp thương giữa các doanh nghiệp khai thác bến và các doanh nghiệp vận tải hành khách;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông-Công chính giao.

Điều 3. Ban Quản lý Bến xe khách do Trưởng Ban quản lý phụ trách, có 01 Phó Trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban. Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Giám đốc Sở Giao thông-Công chính bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Sở Giao thông-Công chính có trách nhiệm chỉ đạo Trường Ban Quản lý bến xe khách sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý trình Giám đốc Sở Giao thông-Công chính phê duyệt.

Biên chế của Ban Quản lý Bến xe khách được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế sự nghiệp hàng năm của Sở Giao thông-Công chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Quản lý Bến xe khách thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Công an thành phố (PC.13);
- Kho bạc Nhà nước TP;
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, VX;
- Tổ ĐT, VX;
- Lưu (VX/Nh) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản