Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông (sau đây goi tắt là Bộ) thực hiện chức năng Cơ quan ngôn luận của Bộ, là diễn đàn xã hội vì sự nghiệp phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 2. Báo Bưu điện Việt Nam (sau đây gọi là Báo) có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức xây dựng, trình Bộ trưởng và tổ chức thực hiện: Tôn chỉ, mục đích, định hướng nội dung, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật.

2. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Báo và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4.Tổ chức phát hành đều kỳ các ấn phẩm của Báo theo giấy phép của Bộ Văn hóa - Thông tin, sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ và các ấn phẩm khác được Bộ cho phép.

5.Tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong nước và ngoài nước

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Báo.

7. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

8. Tổ chức các hoạt động khác theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật về báo chí, xuất bản.

9.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Báo Bưu điện Việt Nam do Tổng Biên tập phụ trách, có các Phó Tổng Biên tập, Thư ký Toà soạn, Hội đồng Biên tập và các phòng chức năng, các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ.

Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này.

Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập về phần việc được phân công.

Thư ký Toà soạn giúp việc cho Tổng Biên tập Báo trong việc điều phối, đôn đốc các hoạt động nghiệp vụ của các tổ chức chuyên môn của Báo.

Hội đồng Biên tập là tổ chức tư vấn gồm một số nhà báo, nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài Ngành, do Tổng Biên tập quyết định thành lập và quy định Quy chế hoạt động, có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng Biên tập về các vấn đề định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Báo.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Báo gồm:

Các tổ chức chuyên môn:

- Ban Thư ký - Biên tập.

- Ban Phóng viên.

- Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng Kinh doanh - Phát hành.

Biên chế cán bộ, công chức của Báo do Tổng Biên tập xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các Phòng, Ban, Văn phòng đại diện do Tổng Biên tập quy định.

Điều 5. Báo Bưu điện Việt nam là đơn vị sự nghiệp có thu; hoạt động theo Luật báo chí; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Bộ Bưu chính Viễn thông và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của bộ Văn hoá - Thông tin; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 64/2003/QĐ-BBCVT ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 7. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản