124363

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010 có xét đến 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

124363
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010 có xét đến 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 429/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 429/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 06/03/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 06 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THUỶ ĐIỆN NHỎ TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập; Văn bản số 3363/BCN-NLDK ngày 19/7/20047 của Bộ Công nghiệp về việc thoả thuận bổ sung quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị; văn bản số 3669/BCN-NLDK ngày 06/8/2007 của Bộ Công nghiệp về việc thoả thuận hiệu chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị và văn bản số 0501/BCT-NLDK ngày 27/8/2007 của Bộ Công Thương về việc thoả thuận bổ sung quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị;
- Xét hồ sơ Đề án Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010 có xét đến 2015 do Công ty Tư vấn xây dựng Điện 4 lập và đề nghị của Sở Công nghiệp tại tờ trình số 63 /TTr-SCN ngày 22 tháng 2 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010 có xét đến 2015 với những nội dung sau:

1. Mục đích: Xác định tiềm năng thuỷ điện vừa và nhỏ trên các sông suối ở địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Trị, nhằm bổ sung, phát triển nguồn năng lượng điện; cải thiện môi trường, góp phần giảm lũ và cấp nước cho vùng hạ lưu; phát huy năng, lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội...

2. Quy mô : Gồm 17 dự án có công suất lắp máy từ 0,8MW đến 20MW với tổng công suất 99,4MW, điện lượng hàng năm 405,54 triệu kWh.

3. Danh mục, vị trí và các thông số chính của các dự án: Như phụ lục đính kèm.

4. Vốn đầu tư: 2.324 tỷ VNĐ

5. Đấu nối của các dự án thủy điện: Việc đấu nối của các dự án thuỷ điện nhỏ vào lưới điện Quốc gia được thực hiện với các cấp điện áp 22kV, 35kV và 110kV tương ứng với từng vị trí cụ thể theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010 có xét đến năm 2015.

6. Hình thức đầu tư: Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO) hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch:

Giao Sở Công nghiệp công bố công khai quy hoạch và quản lý quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010 có xét đến năm 2015; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của.

Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chủ trì hoặc phối hợp thực hiện những công việc khác có liên quan đến quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010 có xét đến 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);        
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT; (Đã ký)
- Lưu: VT, CN

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản