381097

Quyết định 429/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

381097
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 429/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 429/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 429/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghcủa Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ).

(Chi tiết nhiệm vụ, đề án của từng đơn vị theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các nội dung, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ và nội dung của Quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung, nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng các giải pháp, kế hoạch hành động phù hợp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì:

a) Đối với các Nhiệm vụ/Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan (nếu có) để tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm gửi các nội dung liên quan về đơn vị chủ trì, ngoài ra có trách nhiệm gửi các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ khi có đề nghị của đơn vị chủ trì.

Định kỳ vào ngày 18 hàng tháng, các đơn vị gửi Vụ Pháp chế báo cáo về kết quả, tiến độ tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao để tổng hợp báo cáo phục vụ Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ dự họp Chính phủ.

b) Đối với các Nhiệm vụ/Đề án không phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

c) Định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm và đột xuất nếu được yêu cầu, các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này gửi Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (đồng thời gửi tệp dữ liệu vào hòm thư điện tử: phamthuynga@mof.gov.vn) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện để xây dựng báo cáo tổng hợp chung trình Bộ phê duyệt gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Các nhiệm vụ do các Bộ, ngành, cơ quan khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp:

Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời những nội dung liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có nội dung vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động, phối hợp với Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong nội bộ Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, HCSN (3
5b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP NGÀY 24/1/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định s 429/QĐ-BTC ngày 29/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên đề án, nhiệm vụ

Các Bộ, ngành được giao chủ trì

Bộ Tài chính triển khai thực hiện1

Cấp trình

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

I

Sửa đổi, bổ sung văn bản luật

1

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật viên chức

Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Chính phủ

Dự án Luật

Năm 2018- 2019

2

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

Các đơn vị có liên quan

Chính phủ

Dự án Luật

Năm 2018- 2019

3

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ HCSN

Các đơn vị có liên quan

Chính phủ

Dự án Luật

Năm 2018

II

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

1

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ

Vụ HCSN

Vụ TCCB, Vụ PC và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý II/2018

2

Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ

Vụ HCSN

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý I/2019

3

Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí cụ thphân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực

Bộ quản lý ngành

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH... đối với các đơn vị được giao quản lý

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý IV/2018

4

Hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực

Bộ quản lý ngành

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH... đối với các đơn vị được giao quản lý

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý IV/2018

5

Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ HCSN

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý III/2019

6

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ HCSN

Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý III/2019

7

Xây dựng cơ chế, chính sách để chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý IV/2019

8

Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý III/2019

9

Đề án phát triển các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý I/2019

10

Quy định về việc hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ HCSN

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

 

Quyết định

Quý IV/2018

11

Đề án đầu tư phát triển một số bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế

Bộ Y tế

Vụ ĐT

Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý IV/2019

12

Đề án chuyển các bệnh viện thuộc Bộ Y tế về địa phương quản lý

Bộ Y tế

Vụ HCSN

Vụ TCCB, Vụ NSNN và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Năm 2019- 2020

13

Đề án sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng Trung ương thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh

Bộ Y tế

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Năm 2020

14

Đề án sắp sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và trang thiết bị y tế

Bộ Y tế

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Năm 2020

15

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý III/2019

16

Đề án đầu tư phát triển một số tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ ĐT

Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý IV/2019

17

Xây dựng Đề án phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý IV/2019

18

Đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn của trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý II/2019

19

Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan báo chí của các bộ, ngành, địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ HCSN

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Năm 2019

20

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương

Bộ, ngành, địa phương

Vụ HCSN, Vụ NSNN, Vụ I, Vụ TCNH... đối với đơn vị, địa phương được giao quản lý

Vụ TCCB, Vụ NSNN và các đơn vị liên quan

Cấp có thẩm quyền

Đề án

Quý I/2019

III

Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý II/2018

2

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý II/2018

3

Xây dựng quy định về số lượng cấp phó và tiêu chí xác định số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý I/2019

4

Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ

Vụ HCSN

Vụ TCCB và các đơn vị liên quan

Bộ Chính trị

Đề án

2018-2019

5

Nghiên cứu, đề xuất việc thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn

Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

 

2018

6

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ

Vụ HCSN

Vụ NSNN và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý II/2018

7

Xây dựng, hoàn thiện quy định định mức biên chế sự nghiệp

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH đối với đơn vị được giao quản lý

Các đơn vị liên quan

 

Thông tư

Quý I/2019

8

Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế của Bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành, địa phương

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ NSNN, Vụ TCNH... đối với đơn vị, địa phương được giao quản lý

Các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Đề án

Quý IV/2018

IV

Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công

1

Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi và thúc đẩy xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

Bộ Tài chính

Vụ HCSN

Vụ CST, Vụ ĐT, Cục QLCS và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý IV/2019

2

Xây dựng chính sách xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Bộ Tài chính

Vụ HCSN

Vụ CST, Vụ ĐT, Cục QLCS và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý IV/2018

3

Xây dựng chính sách khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Bộ Tài chính

Vụ HCSN

Vụ CST, Vụ ĐT, Cục QLCS và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý I/2019

4

Xây dựng cơ chế, chính sách về thành lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các viện nghiên cứu, trường đại học

Bộ Tài chính

Cục TCDN

Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý II/2019

5

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cục TCDN

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý IV/2018

6

Xây dựng chính sách phân chia lợi ích kết quả nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cục QLCS

Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý IV/2018

7

Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển cơ chế kết hợp công - tư trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế

Vụ ĐT

Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý I/2019

8

Xây dựng quy định về công khai, minh bạch các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế

Cục QLCS

Vụ ĐT, Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý II/2019

9

Xây dựng, hoàn thiện danh mục các dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ HCSN, Vụ l, Vụ TCNH... đối với đơn vị được giao quản lý

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý IV/2018

10

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLCS

Vụ HCSN, VCST, Vụ ĐT, và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý I/2019

11

Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Bộ Tài chính

Cục TCDN

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Quý II/2018

V

Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập

 

Hướng dẫn việc áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH đối với đơn vị được giao quản lý

Cục TCDN và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Thông tư

Quý I/2019

VI

Hoàn thiện cơ chế tài chính

1

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính

Vụ HCSN

Vụ PC và các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Năm 2018

2

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH đối với đơn vị được giao quản lý

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Năm 2018

3

Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Cục QLG

Vụ HCSN, Vụ CST và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Quyết định

Quý I/2019

4

Xây dựng cơ chế tài chính để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH đối với đơn vị được giao quản lý

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý III/2019

5

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn quốc

Bộ Tài chính

Kho bạc nhà nước

Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Quyết định

Quý IV/2020

6

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn quốc

Bộ Tài chính

Cục Quản lý công sản

Vụ HCSN và các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Quyết định

Quý IV/2020

7

Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về thuế

Bộ Tài chính

VCST

Các đơn vị liên quan

Cấp có thẩm quyền

Luật, Nghị định, Thông tư

Quý IV/2019

VII

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nưc

1

Quy định trách nhiệm, cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Chính phủ

Nghị định

Quý I/2019

2

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH... đối với đơn vị được giao quản lý

Các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Quyết định

Quý IV/2018

3

Ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ HCSN, Vụ I, Vụ TCNH đối với đơn vị được giao quản lý

Các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Quyết định

Quý IV/2018

4

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Bộ

Quyết định

Quý IV/2018

 1 Các từ viết tắt được sử dụng như sau: (1) Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp-Vụ HCSN; (2) Vụ Ngân sách nhà nước-Vụ NSNN; (3) Vụ Tổ chức cán Bộ-Vụ TCCB; (4) Vụ Tài chính ngân hàng-Vụ TCNH; (5) Vụ Pháp chế-Vụ PC; (6) Vụ Chính sách thuế-Vụ CST; (7) Vụ Đầu tư-Vụ ĐT; (8) Cục Quản lý công sản-Cục QLCS; (9) Cục Tài chính doanh nghiệp-Cục TCDN; (10) Kho bạc Nhà nước -KBNN

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản