6336

Quyết định 4204/2003/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thành Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6336
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4204/2003/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thành Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4204/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 06/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4204/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 06/10/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4204/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY DỊCH VỤ HÓA MỸ PHẨM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM NAM PHÁT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm ;
Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố ;
Xét Tờ trình số 327/ĐMDN ngày 25/9/2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thuộc Sở Công nghiệp như sau :

1- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần : 5.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 10% vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong DN : 64% vốn điều lệ

(trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 8,56% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông

ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 26% vốn điều lệ

2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2001 :

- Giá trị thực tế của Doanh nghiệp Nhà nước : 11.187.207.375 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 6.098.861.062 đồng.

3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động

trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 4.280 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 128.400.000 đồng

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo

trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 778 cổ phần.

Phần giá trị được vay trả dần : 54.460.000 đồng.

Điều 2.- Giao cho Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm hợp đồng với Công ty Chứng khoán để tổ chức bán 13.000 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần).

Các đơn vị : Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Sở Công nghiệp, Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố, Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm và Công ty Chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần công văn số 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm.

Điều 3.- Chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm thành Công ty Cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát ;

- Tên tiếng Anh : Nam Phat Cosmetic Joint - Stock Company ;

- Tên giao dịch : Cosmetic NaphaCo ;

- Văn phòng chính (trụ sở chính) đặt tại : 125 Hùng Vương, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát kinh doanh các ngành nghề sau :

Sản xuất mỹ phẩm, gia công bao bì nhựa, gia công bao bì giấy và khai thác, kinh doanh vật tư-nguyên liệu trong và ngoài nước phục vụ cho ngành hóa mỹ phẩm.

Điều 5.- Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát :

Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 25/QĐ-UB ngày 30/9/1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm, sau khi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Nam Phát được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi Cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Dịch vụ hóa mỹ phẩm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT. Ban ĐMQLDN/TP
- Sở LĐ-TB và XH/TP
- Cục Thuế TP, Chi nhánh NHNN/TP
- Kho bạc Nhà nước TP, CA/TP
- VPUB : Các PVP, Tổ CNN, TH
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản