326368

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam

326368
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 42/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐẶT TÊN, SỐ HIỆU ĐƯỜNG HUYỆN LỘ, THUỘC TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dn thực hiện một sđiều của Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Theo Quyết định số: 40/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đặt tên, số hiệu đưng Tỉnh lộ, tỉnh Hà Nam;

Theo đnghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ (ĐH), thuộc tỉnh Hà Nam, gồm 58 tuyến, với tổng chiều dài 283,56 km, thuộc địa bàn các huyện: Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện: Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ của huyện;

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường giao thông nông thôn và đặt tên, số hiệu đường xã theo phân cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2016; thay thế Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh về đặt số hiệu hệ thống đường huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản Bộ pháp;
- Thường trực Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Hà Nam;
- Lưu VT, GT.
B/2016/QĐ 34.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

PHỤ LỤC 1

SỐ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN THUỘC HUYỆN KIM BẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam)

Stt

Số hiệu (ĐH.) đường huyện

Chiu dài (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

1

ĐH.01

11,9

QL38 cũ - xã Nguyễn Úy

Giáp Phủ Lý- Xã Kim Bình

 

2

ĐH.02

7,8

QL38 cũ - xã Đại Cương

Đê sông Nhuệ (xã Hoàng Tây)

 

3

ĐH.03

5,0

ĐT.498 (xóm 15, xã Khả Phong)

Mỹ Đức - Hà Nội

 

4

ĐH.04

2,2

QL21 (Do L, xã Liên Sơn)

Đài Hoa sen

 

5

ĐH.05

2,0

QL21 (Thị trấn Ba Sao)

Trại giam Hà Nam (cũ)

 

6

ĐH.06

3,4

QL21 (Thị trn Ba Sao)

Trại Phong Nam Hà- CT06

 

7

ĐH.07

8,5

ĐT.494B (Cng làng gm Quyết Thành, TT Quế)

QL21B (Trường THPT B Kim Bảng)

 

8

ĐH.08

 

Đoạn QL21 cũ (cầu Đồng Sơn) đến ngã ba Thanh Sơn

đoạn QL21 cũ, dài 5 km chuyển thành ĐT.494

9

ĐH.09

6,45

QL21B mới- xã Tượng Lĩnh

Giao ĐH.01- xã Nguyễn Úy và QL21B cũ gần cầu thôn Ấp

 

Tổng cộng

47,25

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

SỐ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN THUỘC HUYỆN THANH LIÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam)

Stt

Số hiệu (ĐH.) đường huyện

Chiu dài (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

1

ĐH.01

1,1

Thanh Tuyền (ngã tư Xòe)

Đê sông Đáy

 

2

ĐH.02

2,3

ĐT.495 (ngã ba Thanh Tâm)

Đại Vượng (giáp Nam Định)

 

3

ĐH.03

1,2

Ngã tư Động (xã Liêm Cn)

Thôn Trại xã Liêm Tiết

 

4

ĐH.04

3,8

QL21 (Thôn Hoàng Xá- xã Liêm Phong)

ĐH.03 cũ (Thôn Thượng Trang- xã Liêm Phong)

 

5

ĐH.05

1,0

Phố Cà (xã Thanh Nguyên)

Đê sông Đáy (xã Thanh Nghị)

 

6

ĐH.06

6,0

Chùa Hạ (xã Thanh Lưu- giao ĐT 499B)

Trà Châu (xã Thanh Tâm)

 

7

ĐH.07

10,5

Động Ngũ (xã Liêm Cn)

UBND xã Thanh Thủy

 

8

ĐH.08

21

TT Kiện Khê
(giáp Thanh tuyền, Tp Phủ Lý)

Trạm bơm Kinh Thanh (xã Thanh Hải)

 

9

ĐH.09

4,0

Cng Lời (xã Thanh Hương)

Cng Tràng (xã Thanh Tân)

 

10

ĐH.10

8,0

Trường cp 3 A Thanh Liêm

Đức Hòa (xã Thanh Tân)

 

11

ĐH.11

1,2

QL1 (Li rẽ Công ty may Bc Hà)

ĐT.495 (UBND xã Thanh Hà)

 

12

ĐH.12

6,0

ĐT.495 (UBND xã Liêm Sơn)

QL1 (Lác Nội, xã Thanh Hương)

 

13

ĐH.13

3,4

QL1 (Thông Tâng 4, xã Thanh Hương)

ĐH.12 (Thôn Thong 4, xã Thanh Tâm)

 

14

ĐH.14

4,1

QL1 (Thông Tâng 2, xã Thanh Hương)

ĐH.13 (Thôn Thong 1, xã Thanh Tâm)

 

Tổng cộng

73,6

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

SỐ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN THUỘC HUYỆN LÝ NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam)

Stt

Số hiệu (ĐH.) đường huyện

Chiu dài (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

1

ĐH.01

2,0

QL38B (xã Công Lý)

Cánh Diễn (xã Công Lý)

 

2

ĐH.02

5,0

Chẹm Khê (xã Chân Lý)

ĐT.491 (Phú Khê, xã Bắc Lý)

 

3

ĐH.03

3,1

ĐH.04 (Cng Đọ, xã Bc Lý)

QL38B (trạm bơm xã Nhân Chính)

 

4

ĐH.04

9,1

Dc Lưu (xã Đạo Lý)

QL38B (Chợ Quán, xã Nhân Nghĩa)

 

5

ĐH.05

6,3

QL38B (Trần Xá, xã Nguyên Lý)

ĐT.491 (ông Câu- xã Đức Lý)

 

6

ĐH.06

7,5

Huyện đội (TT Vĩnh Trụ)

Cầu Nhân chính (xã Nhân Chính)

 

7

ĐH.07

1,9

Dc Đê (xã Phú Phúc)

QL38B (xã Nhân Mỹ)

 

8

ĐH.08

3,5

Phú Cốc (xã Phú Phúc)

QL38B (Đông Trụ - xã Tiến Thắng)

 

9

ĐH.09

2,5

Đội Xuyên (xã Nhân Đạo)

ĐT.491(Cống Tróc- xã Nhân Đạo)

 

10

ĐH.10

6,7

ĐT.491 (Cng Đỏ- xã Nhân Đạo)

QL38B (xã Nhân Mỹ)

 

11

ĐH.11

2,6

Lam Cu (xã Nhân Thịnh)

ĐH. 10 (Chợ Chanh xã Nhân Mỹ)

 

12

ĐH.12

9,6

ĐT.491(KĐT Mạnh Hùng- xã Bc Lý)

QL38B (Chợ Vùa - xã Xuân Khê)

 

Tổng cộng

59,8

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

SỐ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN THUỘC HUYỆN BÌNH LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam)

Stt

Số hiệu (ĐH.) đường huyện

Chiu dài (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

1

ĐH.01

3,7

QL21/Km131+800 (TT Bình Mỹ)

ĐH.03 (Tây sông sắt, Bình Lục)

 

2

ĐH.02

7,7

ĐT.496 (xã An Ninh)

ĐT.496B (xã An Nội)

 

3

ĐH.03

12,5

ĐT.496 (xã Hưng Công)

Thôn Tập Thượng, xã La Sơn (giáp xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm)

 

4

ĐH.04

7,2

ĐT.496 (chợ Chủ- xã Ngọc Lũ)

Cng Đa Côn - xã Vũ Bản

 

5

ĐH.05

1,0

ĐH.07 (chợ Phủ)

Giao ĐH.01 (trạm thủy nông huyện)

 

6

ĐH.06

2,3

ĐT.496 (xã Đông Du)

giáp xã Trịnh Xá, thành phPhủ Lý

 

7

ĐH.07

1,4

QL37B (thôn An Thái, xã An M)

QL21/Km 130+800 (TT Bình Mỹ)

 

8

ĐH.08

5,5

QQT.4946 (cầu An Bài, xã Đồng Du)

QL21 (cấu cắt, xã Trung Lương)

 

Tổng cộng

41,3

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5

SỐ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN THUỘC HUYỆN DUY TIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam)

Stt

Số hiệu (ĐH.) đường huyện

Chiu dài (Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

1

ĐH.01

7,7

QL38 (TT Hòa Mạc)

Dốc đê Hoàn Dương (xã Mộc Bắc)

 

2

ĐH.02

2,5

QL38 (Ba Hàng)

Bến phà Yên Lệnh cũ

 

3

ĐH.03

5,7

QL38 (cu Hòa Mạc)

Dốc đê Lỗ Hà

 

4

ĐH.04

0,7

Giao ĐH.03 (nhà truyn thông)

Dốc Dinh (đê sông Hồng)

 

5

ĐH.05

4,5

QL38 (Nách Nương)

QL37B (Nách Nôm)

 

6

ĐH.06

5,8

QL37B (ngã ba Điệp Sơn)

QL1 (thôn Hoàng Lý, xã Hoàng Đông)

 

7

ĐH.07

4,4

QL37B (chợ Đọi Sơn)

Bến đò ngang Chợ Sông, H. Lý Nhân

 

8

ĐH.08

2,0

QL37B (xã Yên Nam)

Giao ĐH.05 (Đình Trắng)

 

9

ĐH.09

5,5

QL38 (Văn Xá, xã Yên Bc)

QL1 (thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Đông)

 

10

ĐH.10

0,97

QL38 (trại cá)

Giao KCN Đng Văn (thôn Thn Nữ, xã Bạch Thượng)

 

11

ĐH.10B

4,9

Giao đường gom cao tc (xã Bạch Thượng)

QL1 (thôn Ngọc Thị, xã Duy Minh)

 

12

ĐH.11

3,2

QL38 (Ninh Não)

Giao ĐH.12 (thôn Ngọc Thị, xã Duy Minh)

 

13

ĐH.12

5,3

QL1 (thôn Ngọc Th, xã Duy Minh)

QL38 (cu Nhật Tựu)

 

14

ĐH.13

4,3

Cầu Trắng (xã Châu Giang)

Đê sông Hng (xã Mộc Nam)

 

15

ĐH.14

4,14

QL38 (TT Hòa Mạc)

Giao ĐH.01 (xã Châu Giang)

 

Tổng cộng

61,61

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản