144869

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010

144869
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010

Số hiệu: 42/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 24/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 24/08/2007
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 24 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 : 2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2007 - 2010 (kèm theo kế hoạch).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương như sau:

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng dự toán kinh phí và tham mưu bố trí kinh phí hàng năm để đảm bảo cho hoạt động của Chương trình đạt hiệu quả.

2. Các đơn vị lập dự toán kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 gởi cơ quan tài chính tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân bổ về cho các đơn vị (kinh phí không tự chủ) để ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện.

3. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì và quản lý Chương trình chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 đảm bảo đạt hiệu quả và đúng mục tiêu, nội dung đã đề ra theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp Sở Tài chính thống nhất dự toán hàng năm thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn tổ chức, chuyên gia tư vấn có năng lực và đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật để tư vấn, đào tạo, đánh giá, giám sát trong quá trình xây dựng và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 : 2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Sự cần thiết

Trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo thống nhất các cơ quan hành chính Nhà nước nhất thiết phải thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu của nhân dân và phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để tiến tới một nền hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại đòi hỏi các cơ quan hành chính Nhà nước phải thay đổi cơ bản cách giải quyết công việc theo hướng tạo ra một phương thức làm việc khoa học, khắc phục những hạn chế phổ biến là làm theo thói quen, kinh nghiệm.

Những hạn chế trong cải cách hành chính làm cho quá trình giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, công dân chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Chính vì vậy, việc áp dụng các phương pháp khoa học là một trong những giải pháp cần thiết và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính. Đây cũng là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước bao gồm các giai đoạn cơ bản sau:

1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng;

2. Thực hiện thống nhất hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;

3. Đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng;

4. Duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng.

Thời gian trung bình để một đơn vị xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng khoảng từ 10 tháng đến 18 tháng.

II. Mục đích

Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 trong các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động, nâng cao chất lượng công việc và tính chất phục vụ của hệ thống bộ máy Nhà nước để thực hiện các mục đích cụ thể sau:

- Thiết lập phương thức làm việc khoa học, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao tính hiệu lực, tính hiệu quả trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính các cấp tỉnh.

- Xác định rõ và thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của từng đơn vị và cá nhân trong từng tổ chức.

- Đơn giản hóa, công khai và minh bạch hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu phiền hà trong quá trình xem xét, giải quyết các yêu cầu của công dân và các tổ chức có liên quan, đáp ứng hiệu quả yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính.

- Nâng cao trách nhiệm và năng lực cán bộ công chức theo các tiêu chuẩn chức danh đã được quy định.

III. Yêu cầu

1. Đến năm 2010 tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đều áp dụng và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000. Hệ thống này được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

2. Khuyến khích Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan sự nghiệp trực tiếp phục vụ quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp khác của Nhà nước (các Chi cục, Trung tâm, trường học, bệnh viện…) xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 2, Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sau năm 2010 tiến hành thực hiện áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 cho tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước còn lại thuộc tỉnh.

4. Những cơ quan, đơn vị đã đạt được giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 phải thường xuyên duy trì và liên tục cải tiến để hệ thống quản lý phát huy hiệu quả cao.

IV. Lộ trình

1. Căn cứ danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Công văn số 2591/UBND-VX ngày 09/11/2006 và Công văn số 236/UBND-SX ngày 25/01/2007, các đơn vị tiến hành thực hiện theo lộ trình đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Chương trình. Danh sách và lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

- Năm 2007 gồm các đơn vị:

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Tài chính; Y tế; Công nghiệp;

+ Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh và thị xã Đồng Xoài.

- Năm 2008 gồm các đơn vị:

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội;

+ Các Sở: Thương mại và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thông tin; Thể dục Thể thao; Thanh tra tỉnh; Chi cục Kiểm lâm;

+ Ủy ban nhân dân các huyện: Bù Đăng, Đồng Phú, Phước Long.

- Năm 2009 gồm các đơn vị:

+ Các Sở: Bưu chính Viễn thông; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ngoại vụ; Ủy ban dân số gia đình và trẻ em; Ban Thi đua Khen thưởng;

+ Ủy ban nhân dân các huyện: Chơn Thành; Bình Long; Bù Đốp.

2. Những đơn vị khuyến khích áp dụng (tại Khoản 2 Mục III của kế hoạch) đăng ký tham gia xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng). Thời gian đăng ký trong quý III năm trước của năm kế hoạch để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

V. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí cho việc thực hiện Chương trình do ngân sách của tỉnh cấp. Các đơn vị lập dự toán kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 gởi cơ quan tài chính tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân bổ về cho các đơn vị (kinh phí không tự chủ) để ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện.

Nguồn kinh phí này được bố trí bảo đảm cho các hoạt động sau đây:

- Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000;

- Tổ chức đánh giá thực trạng về quản lý chất lượng công việc;

- Xây dựng hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000;

- Xây dựng quy trình tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nội bộ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000;

- Các hoạt động phục vụ cho việc đánh giá, cấp giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận, thẩm định kết quả đánh giá, cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Các hoạt động khác để thực hiện nội dung về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000.

2. Kinh phí cho việc giám sát để duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng sau khi đã được cấp giấy chứng nhận sẽ do đơn vị thực hiện cân đối trong dự toán chi quản lý hành chính Nhà nước được giao hàng năm. Mỗi đơn vị thanh toán trực tiếp với cơ quan chứng nhận nhằm đánh giá, duy trì tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

3. Kinh phí quản lý hoạt động của chương trình hàng năm: do Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán gởi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ về cho Sở Khoa học và Công nghệ ngoài nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí sự nghiệp. Kinh phí này được chi dùng cho việc khảo sát để xây dựng chương trình, văn phòng phẩm, hội họp, sơ kết, tổng kết chương trình, công tác phí, xăng xe đi thực tế kiểm tra tiến độ thực hiện tại các đơn vị, chi phí tham dự các lớp tập huấn, hội nghị có liên quan đến ISO 9000 trong cải cách hành chính, chi phụ cấp hàng tháng cho những người trực tiếp tham gia Chương trình và các khoản chi khác theo quy định.

VI. Nhiệm vụ

1. Tùy theo quy mô của từng cơ quan hành chính, từng nội dung công việc cần triển khai, thông qua Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước quyết định việc chọn tổ chức, chuyên gia tư vấn, đánh giá chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, đánh giá, giám sát trong quá trình xây dựng, cấp giấy chứng nhận, triển khai thực hiện và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Khi đã chọn tổ chức, chuyên gia tư vấn đủ điều kiện theo quy định và năng lực thực hiện, tiến hành ký kết hợp đồng để triển khai tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các đơn vị hành chính phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000.

Sau khi triển khai tư vấn, tiếp tục chọn tổ chức đánh giá chứng nhận, ký kết hợp đồng để kịp thời đánh giá chứng nhận khi hệ thống quản lý chất lượng đã vận hành tốt, được tổ chức tư vấn đánh giá đảm bảo yêu cầu chứng nhận sau khi đã đánh giá chứng nhận thử.

2. Sau thời gian đưa vào vận hành quy trình, đơn vị thực hiện tiến hành nghiệm thu và thanh lý các hợp đồng tư vấn, đánh giá.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức hội nghị, hội thảo và các lớp tập huấn về xây dựng và áp dụng ISO hành chính công; lập danh sách các cơ quan, đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từng năm; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và tổng hợp báo cáo sau khi Chương trình kết thúc.

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm cơ quan đầu mối có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000; giới thiệu các tổ chức, chuyên gia tư vấn, đánh giá chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, đánh giá, giám sát trong quá trình xây dựng, cấp giấy chứng nhận, triển khai thực hiện và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; và các thủ tục khác theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bình Phước và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Hỗ trợ, đôn đốc, theo dõi và giám sát tiến độ triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tổng kết, đánh giá hoạt động của chương trình định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và các đơn vị được chọn xây dựng dự toán chi, sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp để đảm bảo cho hoạt động của Chương trình đạt hiệu quả.

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng quy trình phối hợp làm việc phù hợp với bộ tiêu chuẩn được áp dụng.

Các đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo lộ trình phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của đơn vị mình và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào quý III năm trước của năm thực hiện. Đối với các đơn vị thực hiện trong năm 2007 phải xây dựng kế hoạch thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau khi chương trình được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị thực hiện phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

- Chủ động trong việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Người đứng đầu đơn vị thực hiện phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và kết quả trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng hợp đồng và các cam kết khác, báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tiến độ thực hiện cho cơ quan quản lý Chương trình.

- Tạo điều kiện cho các đơn vị khác có nhu cầu tham quan, học hỏi kinh nghiệm và cơ quan quản lý Chương trình tham gia, giám sát về quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản