10439

Quyết định 42/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10439
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 42/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 42/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 16/07/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP THAN CẨM PHẢ THUỘC CÔNG TY THAN QUẢNG NINH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án chuyển Xí nghiệp Than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (Công văn số 1588/TT-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 1999), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Than Cẩm Phả (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Quảng Ninh - Doanh nghiệp thành viên độc lập Tổng Công ty Than Việt Nam ), gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng), trong đó:

+ Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51% vốn Điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 41% vốn Điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 8% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Xí nghiệp Than Cẩm Phả ( Quyết định số 768/QĐ/HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 1999 của Tổng Công ty Than Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp Than Cẩm Phả tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá :

- Giá trị thực tế doanh nghiệp: 39.642.345.250 đồng;

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 4.044.008.409 đồng.

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 23.440 cổ phần ; phần giá trị được ưu đãi là 703.200.000 đồng.

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần là 4.688 cổ phần, trị giá 328.160.000 đồng.

4) Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc cho phép sử dụng một phần trong số tiền bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước của Xí nghiệp Than Cẩm Phả để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại công nhân. Công ty Than Quảng Ninh và Xí nghiệp Than Cẩm Phả làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Than xem xét quyết định.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Than Cẩm Phả ( đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Quảng Ninh - Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam ) thành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1999.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài,

- Tên giao dịch quốc tế: TAYNAMDAMAI STOCK COAL COMPANY, viết tắt là : TANADACOAL.

- Trụ sở đặt tại : phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài kinh doanh ngành nghề:

- Khai thác, chế biến và kinh doanh Than,

- Cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư phục vụ khai thác mỏ,

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Than Quảng Ninh và Xí nghiệp Than Cẩm Phả tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Than Quảng Ninh và Xí nghiệp Than Cẩm Phả có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ Xí nghiệp Than Cẩm Phả cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá mài.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Than Quảng Ninh và Giám đốc Xí nghiệp Than Cẩm Phả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 7,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, kho bạc tỉnh Quảng Ninh,
- Tổng CụcQLV&TSNN tại DN,
- UBND tỉnh Quảng Ninh ,
- CTy Cổ phần Than Tây Nam Đá mài,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản