365177

Quyết định 4198/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

365177
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4198/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4198/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 18/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4198/QĐ-BNN-TCCB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 18/10/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4198/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị đnh số 108/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Tổng cục Phòng, chống thiên tai tại Công văn số 241/PCTT-VPTC ngày 09/10/2017 về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017 - 2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai, như sau:

1. Số người thực hiện tinh giản biên chế: 01 người, trong đó:

- Về hưu trước tuổi: 01 người.

- Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước: 0 người.

- Thôi việc ngay: 0 người.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

2. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, đối tượng thực hiện tinh giản biên chế và diễn biến tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh của từng đối tượng tinh giản biên chế. Đồng thời đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế của từng đợt trong năm theo quy định.

Chủ động sắp xếp, bố trí và sử dụng số biên chế được Bộ giao hàng năm, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế chung của Bộ đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban chỉ đạo TGBC của Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện TGBC

 

DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

Tổng cục Phòng, chống thiên tai

(Kèm theo Quyết định số 4198/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Vị trí việc làm đang đảm nhận

Lý do tinh giản biên chế

Phương án bổ sung nhân sự sau khi thực hiện tinh giản biên chế

Thời điểm giải quyết TGBC

Tuổi khi giải quyết TGBC

Ghi chú

Nam

Nữ

A

Nghỉ hưu trước tuổi: 01 trường hợp

1

Văn Phú Chính

04/02/1960

 

Thạc sĩ kỹ thuật thủy lợi

Nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Điểm a, Khoản 1, Điều 6 NĐ108)

Tuyển dụng mới

01/01/2018

57 tuổi 11 tháng

 

B

Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ NNSN (Theo Điều 9, Nghị định 108): 0

C

Thôi việc (theo Điều 10 Nghị định 108): 0

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản