Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4188/2004/QĐ-UB duyệt điều chỉnh Quyết định 783/QĐ-UB năm 2004 về dự án hạng mục 6: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án - Tiểu dự án Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4188/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4188/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/08/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4188/QĐ-UB

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 783/QĐ-UB NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ DỰ ÁN HẠNG MỤC 6: HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VIỆT NAM.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức; Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ công văn số 907/CP-QHQT ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thành phần Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh; Công văn 1393/CP-CN ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về ủy quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác thẩm định dự án của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 03 tháng 12 năm 2003; Biên bản đàm phán ngày 04 tháng 3 năm 2004 về nội dung Hiệp định tín dụng phát triển và Hiệp định viện trợ không hoàn lại PHRD của Chính phủ Nhật Bản ủy thác qua Ngân hàng Thế giới cùng tài trợ cho dự án Nâng cấp đô thị; Thông báo ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Ngân hàng Thế giới về Khoản tín dụng số 3887 ngày 29 tháng 4 năm 2004 cho dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam;
Căn cứ quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kết quả đàm phán dự án Nâng cấp đô thị;
Căn cứ quyết định số 783/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Dự án hạng mục 6 “Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh”, thuộc Tiểu dự án thành phố Hồ Chí Minh, dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam ;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố tại công văn số 302/TTr-NCĐT-KHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2004 về điều chỉnh quyết định duyệt dự án hạng mục số 6 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đính kèm hồ sơ dự án;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3818/KHĐT-XD ngày 11 tháng 8 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 trong Quyết định số 783/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Dự án hạng mục số 6: “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

- Nguồn vốn thực hiện (điều chỉnh khoản 9 điều 1 quyết định số 783/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2004):

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới: 1.466.550 USD , tương đương 22.291.560.000 đVN (sử dụng cho hỗ trợ trang thiết bị, chuẩn bị dự án, tư vấn cá nhân, giám sát, kiểm toán).

- Vốn viện trợ PHRD thông qua Ngân hàng Thế giới: 590.000 USD, tương đương 8.968.000.000 đồng (sử dụng cho hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo Ban quản lý, chính quyền và cộng đồng).

1. Vốn đối ứng từ ngân sách Thành phố : 1.626.289 USD, tương đương 24.719.592.800 đồng (sử dụng cho hỗ trợ kỹ thuật Ban quản lý, giám sát, kiểm toán, trang thiết bị, tư vấn cá nhân, chi phí Ban quản lý và chi phí khác).

- Tổ chức thực hiện (điều chỉnh Đoạn thứ nhất trong khoản 10 điều 1 quyết định số 783/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2004):

Sau khi Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Thế giới được ký kết, Ban quản lý dự án sẽ lập kế hoạch thực hiện chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định ;

Điều 2.- Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 783/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác trung thực và đầy đủ về nội dung và số liệu điều chỉnh của dự án hạng mục 6 đã trình duyệt.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- TTUB : CT, các PCT
- Cục Thống kê
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TH, ĐT-MT (2b)
- Lưu (ĐT-Ng)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản