206809

Quyết định 4179/2004/QĐ-UB quy định mức thu thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

206809
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4179/2004/QĐ-UB quy định mức thu thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 4179/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 10/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4179/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 10/12/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4179/2004/QĐ-UB

Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU THUỶ LỢI PHÍ VÀ TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 4/4/2001 ;

- Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 4493 /CV-LN/TC-NNPTNT ngày 29/11/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định việc thu thủy lợi phí, tiền sử dụng nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

A. Đối tượng áp dụng:

1. Mọi tổ chức các nhân được hưởng lợi từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh do Nhà nước đầu tư (hoặc nhân dân đầu tư có sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc các tổ chức trong và ngoài nước viện trợ) như: tưới nước, tiêu nước, mở đường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt, tạo nguồn nước tưới, cải tạo đất, nuôi trồng thuỷ sản, vân tải thuỷ, phát điện, cấp nước sinh hoạt, kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng (gọi tắt là các tổ chức, các cá nhân sử dụng nước)... đều phải nộp thuỷ lợi phí theo quy định này.

2. Đối tượng được miễn giảm:

- Nông dân ở các xã đặc biệt khó khăn được giảm 50% thuỷ lợi phí.

- Trong trường hợp xãy ra thiên tai làm mất mùa trên diện rộng, UBND Tỉnh sẽ có quy định cụ thể về chính sách miễn giảm cụ thể cho từng đối tượng và từng vụ sản xuất.

B. Khung mức thu thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước:

I- Đối với diện tích trồng lúa, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày:

1. Khung mức thu từ công trình thuỷ lợi đến cống từ đầu kênh cấp 2:

1.1 Đối với diện tích trồng lúa:

a) Vùng được tưới tiêu chủ động: Diện tích được tưới tiêu chủ động là

diện tích được công trình trực tiếp đưa nước vào tận mặt ruộng, hoặc rút nước từ mặt ruộng ra công trình đảm bảo yêu cầu sản xuất và sinh trưởng của cây trồng.

Khung mức mức thu đối với vùng tưới tiêu chủ động như sau:

TT

Vùng và biện pháp công trình

Vụ Đông xuân

(1000đ/ha)

Vụ Hè thu

(1000đ/ha)

1

Đối với miền núi

220 - 600

270 - 650

 

a) Tưới tiêu bằng máy bơm

260 - 600

320 - 650

 

b) Tưới tiêu bằng hồ chứa, đập dâng

220 - 560

270 - 600

 

c) Tưới tiêu bằng hồ chứa, đập dâng và kết hợp với máy bơm động lực hỗ trợ

250 - 500

300 - 630

2

Đối với vùng đồng bằng trung du

380 - 710

400 - 740

 

a) Tưới tiêu bằng máy bơm

410 - 710

430 - 740

 

b) Tưới tiêu bằng hồ chứa, đập dâng

380 - 680

400 - 710

 

c) Tưới tiêu bằng hồ chứa, đập dâng và kết hợp với máy bơm động lực hỗ trợ

400 - 690

415 - 720

b)Vùng được tạo nguồn nước tưới, mở đường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt: Là diện tích mà các hộ, bên dùng nước phải bơm tát nước từ các công trình thủy lợi do Nhà nước quản lý lên mặt ruộng, hoặc bơm tát từ mặt ruộng ra công trình thủy lợi do Nhà nước quản lý; các diện tích được tưới, tiêu từ nguồn nước ở các sông, hói, kênh rạch tự nhiên mà Nhà nước vẫn phải đầu tư nạo vét, ngăn mặn giữ ngọt, tiêu nước xổ phèn v.v. thì được coi là diện tích được tạo nguồn nước tưới và thu thủy lợi phí

Mức thu đối thuỷ lợi phí đối với các loại đối tượng này như sau:

b.1) Vùng được mở đường nước tiêu và ngăn mặn giữ ngọt vụ Đông Xuân qua các hệ thống công trình như:

- Đối với vùng được điều tiết qua đập Thảo Long, cống Cầu Long, cống Diên Trường, cống Quan và các cống trên đê PAM, đê I-Cô và các cống tương tự: mức thu thuỷ lợi phí là 92.000 đ/ha

- Đối với vùng được điều tiết qua đập Cửa Lác: mức thu thuỷ lợi phí là 108.000 đ/ha

b.2) Vùng được tạo nguồn nước tưới vụ Hè Thu từ các công trình(trừ diện tích được tưới tự chảy trực tiếp):

- Đối với vùng được điều tiết bởi Hồ Truồi và đập Thảo Long: mức thu thuỷ lợi phí là 150.000 đ/ha

- Đối với vùng được điều tiết bởi đập Cửa Lác: mức thu thuỷ lợi phí là 174.000 đ/ha

1.2. Đối với diện tích trồng rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày:

Mức thu thủy lợi phí trong khoảng từ 30% đến 50% mức thu đối với diện

tích trồng lúa nói ở Điểm I của Điều này.

2. Khung mức thu từ cống đầu kênh cấp 2 đến mặt ruộng:

Ngoài khoản thu quy định tại Điểm 1 của Phần I nói trên, các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ tưới, tiêu sau cống đầu kênh cấp 2 được thoả thuận với các tổ chức, cá nhân để thu thêm từ 60.000 - 120.000 đồng/ha/vụ để trả chi phí dẫn nước từ cống đầu kênh cấp 2 đến mặt ruộng và duy tu, bảo dưỡng công trình đã được phân cấp quản lý

II- Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích khác:

TT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị tính

Thu theo biện pháp công trình

Bơm điện

Hồ chứa, đập dâng

1

Cấp nước dùng cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Đồng/m3

500 - 1.000

250 - 500

2

Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi

Đồng/m3

300 - 800

250 - 500

3

Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu.

Đồng/m3

350 - 500

250 - 450

4

Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

Đồng/m3

200 - 500

150 - 350

Đồng/m2 mặt thoáng

100 - 800

5

- Nuôi trồng thuỷ sản tại công trình hồ chứa

% giá trị sản lượng

7 - 10%

- Nuôi cá bè tại hồ chứa

8 - 10%

6

Vận tải qua âu thuyền, cống của công trình thủy lợi:

- Thuyền, sà lan

- Các loại bè

Đồng/tấn /lượt

 


2.000 - 3.000

500 - 1.000

7

Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện.

% giá trị sản lượng điện thương phẩm

8% - 12%

8

Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí, các dịch vụ du lịch...(kể cả kinh doanh sân gôn)

Tổng giá trị doanh thu

10% - 15%

C. Tổ chức thu thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước:

1. Đối với các công trình thuỷ lợi do tỉnh quản lý: Công ty Quản lý và Khai thác các công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Công ty QLKTCTTL tỉnh) là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, ký hợp đồng với các tổ chức có nhu cầu sử dụng nước.

Công ty QLKTCTTL tỉnh căn cứ khung mức thu thuỷ lợi phí, tiền sử dụng nước quy định tại Điều 1- Phần B của Quyết định này và điều kiện cụ thể của từng xứ đồng, từng hợp tác xã hoặc từng xã để xác định mức thu thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước cho phù hợp nhưng phải đảm bảo nguyên tắc:

- Nằm trong khung mức thu quy định của UBND Tỉnh.

- Tổng nguồn thu từ thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước tối thiểu phải đảm bảo bù đắp đủ các khoản chi phí.

2. Các hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc cá nhân được giao quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi do Nhà nước đầu tư, do nhân dân đóng góp đầu tư có sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc do các tổ chức trong và ngoài nước viện trợ, khi tổ chức thu thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước đều phải áp dụng mức thu theo quy định của Quyết định này.

Trường hợp thu vượt khung mức thu nói trên thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND Tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Huế và các Ban, ngành liên quan, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Quyết định này.

Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đề xuất việc hỗ trợ ngân sách hàng năm cho Công ty QLKTCTTL tỉnh trình UBND Tỉnh quyết định

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và bắt đầu áp dụng từ vụ sản xuất Đông Xuân năm 2004-2005. Những quy đinh trước đây của UBND Tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế, Giám đốc Công ty QLKTCTTL tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Bộ NNPTNT (b/c),
- TVTU,
- TT.HĐND Tỉnh,
- CT và các PCT UBND Tỉnh
- Các Ban HĐND Tỉnh,
- Các Sở: XD, DL, TM, CN, TNMT, TS,
- Các Báo, Đài trong Tỉnh,
- VP:LĐ và CVNN,CN,XD,TC,TM,TH,
- Lưu VT,LT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản