402135

Quyết định 4163/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

402135
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4163/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4163/QĐ-BNN-KTHT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 24/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4163/QĐ-BNN-KTHT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 24/10/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4163/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2018/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cNghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sn phm nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
Lưu: VT, KTHT (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2018/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm và kết quđạt được

I

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định

1.1

Thông cáo báo chí đối với Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

Tháng 8/2018

Vụ Pháp chế

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Thông cáo báo chí (Đã thực hiện)

1.2

Viết bài giới thiệu về Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

Quý III, IV/2018

Văn phòng Bộ

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Các cơ quan báo chí, tuyên truyền.

Bài viết, bài phỏng vấn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, tạp chí, Website…)

1.3

Tổ chức lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

Quý III, IV/2018

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Hi thảo, hi ngh, tập huấn

1.4

Hướng dẫn, giải đáp (khi có yêu cầu, kiến nghị) về các quy định ti Ngh đnh s 98/2018/NĐ-CP

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Công văn trả lời

2

Trin khai thc hiện

2.1

Đ án phát triển hthống trung m cung ứng hàng nông sản Vit Nam giai đon 2018-2020

Tháng 12/2018

Văn phòng điu phi Nông thôn mới trung ương

Các Bộ ngành liên quan

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

2.2

Công bố thủ tục hành chính Nghđnh số 98/2018/NĐ-CP

Tháng 9/2018

Cục Kinh tế hợp tác và phát triển

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2.3

Thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 (Kế hoạch s 6390/KH-BNN-KTHT)

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các đơn vị thuc Bộ liên quan

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy đnh

2.4

Xây dựng kế hoạch lng ghép các mô hình khuyến nông đối với các dự án liên kết

Tháng 12/2018

Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.5

Xây dựng chuỗi liên kết 03 trc nông sản trụ cột của tái cơ cấu ngành nông nghiệp (theo Nghị quyết số 494-NQ/BCSĐ ngày 10/4/2018)

 

 

 

 

a

Chuỗi liên kết cá tra ba cấp

Tháng 12/2018

Tổng cục Thủy sản

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các SNông nghiệp và PTNT

Kế hoạch triển khai của B Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

b

Chuỗi liên kết một ngành hàng lâm sản chủ lực

Tháng 12/2018

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế hoạch triển khai của B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

c

Chuỗi liên kết ngành hàng lúa gạo

Tháng 12/2018

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

d

Chuỗi liên kết ngành hàng trái cây

Tháng 12/2018

Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

đ

Chuỗi liên kết ngành hàng cà phê

Tháng 12/2018

Cục Trồng trọt

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.6

Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định

2.7

Thực hiện Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bo vmôi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đon 2010 - 2020

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Văn phòng Điều phi nông thôn mới Trung ương

Các đơn v thuc Bộ có liên quan

Thực hiện các nhiệm vtheo quy định

2.8

Xây dựng kế hoạch phát triển liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tổng hợp chung trong Kế hoạch hàng năm của Ngành

Năm 2019 và các năm tiếp theo

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Vụ Kế hoạch; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Kế hoạch ngành hàng năm

2.9

Xây dựng dự toán kinh phí phát triển liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để tổng hợp trong ngân sách hàng năm của Ngành

Năm 2019 và các năm tiếp theo

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Vụ Tài chính; Vụ Kế hoạch; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Dự toán kinh phí hàng năm

2.10

Tăng cường vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ các tổ chức song phương, đa phương để đầu tư cho phát triển liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Vụ Hợp tác quốc tế

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Vụ Tài chính; Vụ Kế hoạch

Các nguồn hỗ trợ được thực hiện hiệu quả

2.11

Kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Báo cáo kết quả, kiểm tra, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển liên kết

II

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1

Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và thông báo công khai trên đa bàn tỉnh

Năm 2018 và các năm tiếp theo

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Các ngành hàng, sản phẩm quan trọng được phê duyệt và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh

2

Trình HĐND cấp tnh phê duyệt chính sách hỗ tr liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

2018, 2019

UBND các tỉnh, thành phố trc thuc

 

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thsản phẩm trên địa bàn được phê duyệt

3

Phê duyt htrợ liên kết trên địa bàn theo thẩm quyền. Quy định phân cấp UBND cấp huyện phê duyt hỗ trợ liên kết trên địa bàn theo quy mô vn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết

Năm 2018 và các năm tiếp theo

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Có quy đnh phân cấp; các liên kết trên địa bàn được phê duyt hỗ trtheo thm quyền.

4

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hin và kiểm tra tình hình thực hiện trên địa bàn tnh. Bố trí ngân sách hỗ trợ liên kết theo quy định ti Nghị định này

Năm 2018 và các năm tiếp theo

UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Các kế hoạch được xây dựng và thực hin

5

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cp huyện, xã đào tạo, bồi dưng kiến thức, cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia liên kết

Năm 2018 và các năm tiếp theo

UBND các tnh, thành phố trc thuộc Trung ương

 

Việc đào tạo, bi dưỡng, cung cp thông tin về giá cả, d báo thtrường sản phm nông nghip được thực hiện

6

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện, xã xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn

Năm 2018 và các năm tiếp theo

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Các mô hình liên kết được xây dựng

7

Báo cáo định kỳ hàng năm với Bộ Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Năm 2018 và các năm tiếp theo

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Báo cáo định kỳ hàng năm được thực hiện hiệu quả

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản