118529

Quyết định 4149/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

118529
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4149/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 4149/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 19/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4149/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 19/12/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4149/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP, ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP, ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá.
Căn cứ Thông tư số: 104/2008/TT-BTC, ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003//NĐ-CP, ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số: 75/2008/NĐ-CP, ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP, ngày 25/12/2003 của Chính phủ.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa tại tờ trình số 2642/STC/QLCS-GC, ngày 02/12/2008 đề nghị phê duyệt danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn toàn tỉnh, gồm những mặt hàng cụ thể như sau :

1. Giống cây trồng (gồm các giống: lúa, ngô, lạc lai và giống thuần);

2. Đường ăn (gồm đường trắng và đường tinh luyện) sản xuất tại Thanh Hóa;

3. Các loại thức ăn gia súc, gia cầm được sản xuất tại Thanh Hóa;

4. Gạch nung các loại sản xuất tại Thanh Hóa;

5. Đá xây dựng các loại sản xuất tại Thanh Hóa;

6. Cát xây dựng;

7. Phân bón NPK sản xuất tại Thanh Hóa;

8. Cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt, taxi;

9. Viện phí (Các loại dịch vụ ngoài công lập);

10. Mức giá thu đào tạo, dạy nghề liên kết;

11. Giấy vở học sinh.

Điều 2. Điều kiện áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn tỉnh như sau :

1. Giống cây trồng ( giống lúa, ngô, lạc lai và thuần ), gạch nung các loại, đá xây dựng các loại, cát xây dựng, phân bón NPK sản xuất tại Thanh hóa trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục giá bán lẻ trên thị trường tăng từ 20% so với giá thị trường trước khi có biến động;

2. Cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt, cước vận chuyển hành khách bằng xe tắc xi, cước vận tải mặt hàng chính sách trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục giá xăng dầu trên thị trường tăng ( do Nhà nước quy định) từ 20% so với giá truớc khi có biến động;

3. Viện phí (các loại dịch ngoài công lập) trong thời gian tối thiểu 30 ngày liên tục giá các loại vật tư thiết yếu tác động đến mức thu viện phí trên thị trường tăng từ 20% so với giá trước khi có biến động;

4. Mức giá thu đào tạo liên kết trong thời gian tối thiểu 30 ngày liên tục, mức thu đào tạo liên kết trên thị trường tăng từ 20% so với mức thu đào tạo trước khi có biến động;

5. Giấy vở học sinh trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục giá bán lẻ trên thị trường tăng từ 15% so với giá thị trường trước khi có biến động;

Điều 3. Các biện pháp bình ổn giá tại địa phương gồm :

1. Các biện pháp theo thẩm quyền để điều hòa cung cấp hàng hóa.

2. Kiểm soát các yếu tố hình thành giá:

- Giao Sở Tài chính Thanh Hoá thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giá tại địa phương, có trách nhiệm thực hiện kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh, những hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định trên đây của UBND tỉnh.

- Trình tự, thủ tục kiểm soát các yếu tố hình thành giá: Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 170/2003/NĐ-CP, ngày 25/12/2003 và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP, ngày 09/6/2008 của Chính phủ.

3. Các biện pháp tài chính tiền tệ.

4. Đăng ký giá hàng hóa, dịchvụ.

5. Kê khai giá hàng hóa dịch vụ (Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá và kê khai giá theo phụ lục kèm theo quyết định này).

Những hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá, Nghị định số 170/2003/NĐ-CP, ngày 25/12/2003, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP, ngày 09/6/2008 của Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế và các ngành, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các ngành có liên quan (để thực hiện);
- UBND các huyện (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTC (1). BgQĐ0833.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

DANH MỤC

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ VÀ KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo QĐ số: 4149 /QĐ-UBND, ngày 19 /12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá:

1. Giống cây trồng (lúa, ngô, lạc, giống lai, giống thuần).

2. Đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện) sản xuất tại Thanh Hóa.

3. Các loại thức ăn gia súc, gia cầm được sản xuất tại Thanh Hóa.

4. Gạch nung các loại sản xuất tại Thanh Hóa.

5. Đá xây dựng các loại sản xuất tại Thanh Hóa.

6. Cát xây dựng.

7. Phân bón NPK Thanh Hóa sản xuất.

8. Cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt, cước vận tải hành khách bằng xe taxi, cước vận tải mặt hàng chính sách.

9. Viện phí (các loại dịch vụ ngoài công lập).

10. Mức giá thu đào tạo, dạy nghề liên kết (liên kết giữa các trường trong tỉnh với các cơ sở địa phương trong tỉnh ; liên kết giữa các cơ sở đào tạo dạy nghề của tỉnh với các cơ sở đào tạo nghề ngoài tỉnh cho các đối tượng học sinh trong tỉnh và ngoài tỉnh)

11. Giấy vở học sinh.

II. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá :

1. Cước vận tải bằng ô tô thực hiện theo Thông tư liên tịch số 86/TTLT/BTC/BGTVT ngày 18/7/2007 của Liên bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải do các đơn vị vận tải trực thuộc tỉnh quản lý.

2. Dịch vụ cảng biển theo danh mục trong biểu giá dịch vụ cảng biển do Cảng Thanh Hóa, Cảng Nghi Sơn ban hành ./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản