130878

Quyết định 4145/QĐ-BTP năm 2011 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

130878
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 4145/QĐ-BTP năm 2011 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4145/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4145/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 24/10/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4145/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2011/NĐ-CP NGÀY 28/7/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Hội Luật gia Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ ĐỊNH SỐ 63/2011/NĐ-CP NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4145 /QĐ-BTP ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Ngày 28/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại (sau đây gọi là Nghị định số 63/2011/NĐ-CP). Nghị định này thay thế Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại. Để hướng dẫn các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP, Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Nhằm thực hiện thống nhất trong toàn quốc và triển khai thi hành có hiệu quả Nghị định số 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại, đồng thời đảm bảo sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động trọng tài thương mại.

1.2. Yêu cầu

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP trên phạm vi toàn quốc;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đúng tiến độ của các hoạt động đã đề ra.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

2.1. Tổ chức phổ biến nội dung văn bản pháp luật về trọng tài, tuyên truyền về hoạt động trọng tài thương mại, đánh giá sơ kết việc thực hiện văn bản pháp luật trọng tài

2.1.1. Hướng dẫn triển khai và đánh giá việc thực hiện văn bản pháp luật trọng tài

a) Nội dung:

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thống nhất các quy định mới về quản lý nhà nước đối với hoạt động trọng tài thương mại

- Trao đổi, thảo luận và tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật trong thực tiễn hoạt động trọng tài.

- Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Trọng tài thương mại và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP trong toàn quốc: vai trò của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của đối với hoạt động trọng tài; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đề xuất biện pháp giải quyết và bài học kinh nghiệm qua thực tiễn hoạt động trọng tài thương mại.

b) Thời gian: 2011-2013

c) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

d) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức trọng tài.

2.1.2. Phối hợp với đơn vị báo chí, tuyên truyền để phổ biến rộng rãi pháp luật về trọng tài thương mại đến các doanh nghiệp và người dân

- Phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định 63/2011/NĐ-CP

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức trọng tài.

c) Thời gian: 2011 - 2013

2.1.3. Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về kỹ năng trọng tài

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp)

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch- Tài chính (Bộ Tư pháp) và một số đơn vị khác liên quan.

c) Thời gian, địa điểm: năm 2012; tại 2 khu vực Bắc, Nam.

d) Thành phần:

- Trọng tài viên, một số luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật.

- Cán bộ pháp chế của các Bộ, ngành; một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; cán bộ Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, một số Trường Đại học; Hội luật gia Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2.2. Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Luật Trọng tài thương mại và Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

2.2.1. Soạn thảo Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định số 63/2011/NĐ-CP

a) Nội dung:

- Xây dựng dự thảo Thông tư và tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư: tháng 10 - 11/2011.

b) Thời gian trình Bộ trưởng ký ban hành: tháng 01/2012.

c) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

d) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Sở Tư pháp, Trung tâm trọng tài.

2.2.2. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng văn bản hướng dẫn về tố tụng trọng tài

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Thời gian: 2011-2013

c) Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị liên quan trong Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Sở Tư pháp, Trung tâm trọng tài.

2.2.3. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng văn bản hướng dẫn về việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí trong lĩnh vực trọng tài

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp.

b) Thời gian: 2011-2012

c) Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp, Trung tâm trọng tài.

2.3. Tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động trọng tài tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ trọng tài viên và Trung tâm trọng tài; công bố danh sách trọng tài viên và Trung tâm trọng tài

a) Nội dung:

- Rà soát số lượng, đánh giá trình độ, chất lượng đội ngũ trọng tài viên;

- Đánh giá thực trạng tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất và hoạt động của các Trung tâm trọng tài.

- Công bố danh sách trọng tài viên và Trung tâm trọng tài trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

b) Thời gian, địa điểm: Quý IV/2011

c) Đơn vị chủ trì: Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

d) Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp và Trung tâm trọng tài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trách nhiệm thực hiện

Vụ Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn các nội dung đề ra trong Kế hoạch.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao, các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực, chủ động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Bổ trợ tư pháp trong việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

3.2. Kinh phí thực hiện

Trên cơ sở Kế hoạch, các đơn vị được phân công phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các công việc cụ thể của đơn vị mình, trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Bổ trợ tư pháp thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3.3. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

Vụ Bổ trợ tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Vụ Bổ trợ tư pháp để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, chỉ đạo./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản