220175

Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 về Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

220175
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 414/QĐ-BTNMT năm 2013 về Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 414/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên môi trường Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 414/QĐ-BTNMT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên môi trường
Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 01/04/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 414/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2026/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTr (P2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

KẾ HOẠCH THANH TRA

VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trên phạm vi cả nước như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

- Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Yêu cầu

- Thanh tra toàn diện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; thanh tra phải tiến hành nhanh, gọn, đúng đối tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn thanh tra.

- Quá trình thanh tra phải chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra và thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật và chế độ thông tin, báo cáo.

- Kết quả các cuộc thanh tra của từng địa phương được báo cáo thống nhất theo nội dung, mẫu biểu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp kết quả và đánh giá đúng thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

2. Nội dung thanh tra

Nội dung thanh tra bao gồm:

- Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Đối tượng, phạm vi, thời kỳ và nhiệm vụ thanh tra

3.1. Đối tượng thanh tra: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức có liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.2. Phạm vi thanh tra: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước.

3.3. Thời kỳ thanh tra: Từ ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành đến thời điểm thanh tra.

3.4. Nhiệm vụ thanh tra:

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể để thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố và thành lập các Đoàn thanh tra để thực hiện.

- Lực lượng tham gia các Đoàn thanh tra: Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức trưng tập khi cần thiết.

- Xây dựng tài liệu và kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra.

- Kinh phí, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ chuẩn bị để phục vụ công tác thanh tra.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Thanh tra Bộ

- Hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra theo kế hoạch; xây dựng đề cương báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra và các mẫu biểu kèm theo.

- Kiểm tra, đôn đốc và lập Đoàn giám sát việc thực hiện kế hoạch thanh tra; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả thanh tra trên phạm vi cả nước.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó có nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 07 tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Bình, Phú Yên, Đồng Nai và Cần Thơ.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố

Xây dựng phê duyệt kế hoạch thanh tra và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức thực hiện thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Xử lý và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp kết quả thanh tra trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra trên địa bàn địa phương.

4.3. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

a) Thời gian thực hiện

- Công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch thanh tra của các tỉnh, thành phố, hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2013.

- Thời điểm triển khai các đoàn thanh tra, trước ngày 30 tháng 4 năm 2013.

- Thời hạn các tỉnh, thành phố hoàn thành công tác thanh tra, trước ngày 30 tháng 10 năm 2013.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2013.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra, trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

b) Chế độ thông tin, báo cáo

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ báo cáo như sau:

- Kế hoạch thanh tra trên địa bàn địa phương gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 4 năm 2013.

- Báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hàng tháng trước ngày 30 của tháng.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra và các kết luận thanh tra trên địa bàn của địa phương gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

- Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra trên địa bàn địa phương gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản