9919

Quyết định 40/2006/QĐ-UBND quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9919
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 40/2006/QĐ-UBND quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 40/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 40/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 14/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHUẨN PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 61/CT-TW ngày 28 tháng 12 năm 2000 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Theo Công văn số 3420/THPT ngày 23 tháng 4 năm 2003 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phổ cập bậc trung học;
Căn cứ Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện phổ cập bậc trung học;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 270/GD-ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1.Nay quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm kiểm tra, động viên các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học giữ vững kết quả đạt được; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập bậc trung học ở các quận huyện còn lại; phấn đấu đến cuối năm 2008 toàn thành phố đạt chuẩn phổ cập bậc trung học theo chuẩn của thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,
Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Thành viên Ban chỉ đạo phổ cập bậc trung học của thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy;
- Ban VHXH-HĐND.TP;
- Sở KH&ĐT, Sở VH&TT, Sở TC;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Tổ VX, TH;
- Lưu (VX/Nh) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CHUẨN PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006-2010
(Kèm theo Quyết định số 40 /2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 Mục tiêu Phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố là huy động các nguồn lực, nâng cao học vấn cho người lao động thành phố từ 18 tuổi đến 21 tuổi đạt trình độ bậc Trung học vào cuối năm 2008; kết hợp phân luồng sau Trung học, tạo cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong những năm đầu thế kỷ XXI; phát huy cao độ tính độc lập, năng động, sáng tạo, chuẩn mực nhân cách, đạo đức và bản lĩnh chính trị của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

I. CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC:

Chương trình phổ cập bậc Trung học là chương trình Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học Phổ thông, Trung cấp Chuyên nghiệp hoặc Trung học Nghề (dành cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở).

II. ĐỐI TƯỢNG PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC:

Đối tượng phổ cập bậc Trung học là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 21 tuổi đã tốt nghiệp Trung học Cơ sở, chưa tốt nghiệp một trong ba chương trình phổ cập bậc Trung học, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

III. TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC:

1. Cá nhân đạt chuẩn :

Cá nhân đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học là người có bằng tốt nghiệp một trong ba chương trình phổ cập bậc Trung học trước khi hết tuổi 21.

2. Phường, Xã, Thị trấn đạt chuẩn :

Phường, Xã, Thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị:

a) Đạt và duy trì chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

b) Hàng năm huy động 95% trở lên học sinh tốt nghiệp Trung học

cơ sở theo học chương trình phổ cập bậc trung học; ngoại thành là 85%;

c) Tỷ lệ tốt nghiệp chương trình phổ cập bậc trung học hàng năm là 85%; ngoại thành là 75%;

d) Tỷ lệ đối tượng từ 18 đến 21 tuổi đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học là 80%; ngoại thành là 70%.

3. Quận – Huyện đạt chuẩn :

Quận, huyện đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị :

a) Có trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên. Các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn và các trung tâm nêu trên có đủ điều kiện đảm bảo dạy một trong ba chương trình phổ cập bậc trung học;

b) Đạt và duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

c) Có 90% trở lên số phường, xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra.

4. Thành phố đạt chuẩn :

Thành phố đạt chuẩn phổ cập bậc trung học khi có 100% quận huyện đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản