326828

Quyết định 3998/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh Hóa

326828
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3998/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3998/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3998/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3998/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VÀ CẤP KINH PHÍ CHO DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Thanh Hóa, thực hiện trong 03 năm từ 2013 - 2015;

Căn cứ các Quyết định: 248/QĐ-UBND ngày 21/01/2014; 4638/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị tại Tờ trình s860/TTr-SKHCN ngày 07/10/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt và cấp kinh phí cho các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và cấp kinh phí cho các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung sau:

Tổng kinh phí là: 327.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi by triệu đồng chẵn).

Nguồn kinh phí: SNKH năm 2016 chưa được phân bổ.

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này và danh mục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ được duyệt:

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm chnhiệm các dự án, ký kết các hợp đồng nghiên cứu; có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và thành lập hội đồng nghiệm thu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Cấp kinh phí trực tiếp cho các cơ quan chủ trì, chủ dự án để triển khai thực hiện.

- Theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí đã cấp cho đơn vị.

3. Các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung dự án được duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc tỉnh, Chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, PgNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

DANH MỤC

DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ NĂM 2016
(Kèm theo Quy
ết định số: 3998/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Cơ quan chủ trì

Mục tiêu

Nội dung

Kết quả

Thời gian thực hiện

Kinh phí (Triệu đồng)

Ghi chú

Tng KP được quyết toán

SNKH

Đã cấp

Cấp năm 2016

Thu hồi

1.

Dự án: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chng nhận Tương Làng Ái cho sản phẩm tương xã Định Hải huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”

UBND huyện Yên Định

- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Tương Làng Ái.

- Thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận tương Làng Ái.

- Xây dựng và áp dụng trên thực tế mô hình quản lý nhãn hiệu chứng nhận Tương Làng Ái.

- Xác định quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Tương Làng Ái”

- Nội dung quản lý và phát triển NHCN.

- Tổ chức đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình quản lý và khai thác NHCN.

- Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng sản xuất, kinh doanh; quy mô của việc sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm tương.

- Kết quả xác lập quyền đối với NHCN: Được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ,

- Xây dựng hệ thng công cụ để quản lý NHCN.

- Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý NHCN.

- Khai thác và triển khai quản NHCN.

02/2014 - 11/2015

629,743

401,380

321,380

80,000

0

Biên bản kiểm tra quyết toán kinh phí thực hiện dự án khoa học hoàn thành ngày 12/7/2016 giữa Sở Tài chính và đơn vị chủ trì

2.

Dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Tơ Hồng Đô cho sản phẩm tơ truyền thống tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tnh Thanh Hóa”.

UBND huyện Thiệu Hóa

- Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiu tập thể (NHTT).

- Quản lý và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu tập thể trên thực tế nhằm mở rộng sản xuất và thtrường tiêu thụ của tơ.

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tài liệu về sản phẩm.

- Đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu tập thể.

- Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý; Xây dựng mô hình hệ thống tổ chức quản lý NHTT; Xây dựng phương án khai thác và phát triển NHTT.

- Triển khai thực hiện thí điểm một số nội dung quản lý, khai thác và phát triển NHTT

- Đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất mô hình chuẩn.

- Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng sản xuất, kinh doanh; quy mô của việc sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm tơ.

- Kết quả xác lập quyền đối với NHTT: Được Cục SHTT ra quyết định chấp nhận đơn hp lệ.

- Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý Nhãn hiệu tập thể.

- Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý Nhãn hiệu tập thể:

- Khai thác và triển khai quản lý Nhãn hiệu tập thể có hiệu quả trên thực tế

02/2014 - 11/2015

697,330

455,340

355,340

110,000

0

Biên bản kiểm tra quyết toán kinh phí thực hiện dự án khoa học hoàn thành ngày 25/7/2016 giữa Sở Tài chính và đơn vị ch trì

3.

Dự án: “Xây dựng, quản lýphát triển nhãn hiệu Tập thể “Bánh gai Tứ Trụ” cho sản phẩm bánh gai xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.”

UBND huyện Thọ Xuân

- Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ đối với Nhãn hiệu tập thể (NHTT).

- Quản lý và khai thác có hiệu qunhãn hiệu tập thể trên thực tế nhằm mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ của bánh gai.

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tài liệu về sản phẩm.

- Đăng ký xác lập quyền NHTT.

- Xây dựng hệ thống công cụ quản lý; Xây xây dựng mô hình hệ thống tổ chức quản lý NHTT.

- Xây dựng phương án khai thác và phát triển NHTT; Triển khai thực hiện thí điểm một số nội dung quản lý, khai thác và phát triển NHTT

- Đánh giá hiệu quả mô hình và đề xuất mô hình chuẩn.

 

- Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng sản xuất, kinh doanh; quy mô của việc sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm bánh gai;

- Kết quả xác lập quyền đối với NHTT: Được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bng bảo hộ.

- Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý Nhãn hiệu tập thể “Bánh gai Tứ Trụ”.

- Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý Nhãn hiệu tập thể;

- Khai thác và triển khai quản lý Nhãn hiệu tập thcó hiệu quả trên thực tế.

5/2014 - 11/2015

720,170

627,130

490,130

137,000

 

Biên bản kiểm tra quyết toán kinh phí thc hiện dự án khoa học hoàn thành ngày 8/9/2016 giữa Sở Tài chính và đơn vị chủ trì

Cộng

327,000

 

 

Tổng kinh phí SNKH năm 2016 cấp cho 3 dự án 327.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn)./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản