10208

Quyết định 395/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

10208
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 395/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 395/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 395/2003/QĐ-TCDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch
Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 395/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ DU LỊCH

 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Tạp chí Du lịch là cơ quan thông tin du lịch về nghiên cứu, lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường và nghiệp vụ du lịch, hoạt động theo Luật Báo chí; có chức năng tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và sự nghiệp phát triển du lịch. Tạp chí Du lịch chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Du lịch và quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và xuất bản của Bộ Văn hóa và Thông tin;

2.Tạp chí Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Tourism Review

Tênviết tắt: VTR

Trụ sở Tạp chí Du lịch đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tạp chí Du lịch có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Báo chí, các luật khác có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1.Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về công tác thông tin nghiên cứu, lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường và nghiệp vụ Du lịch và các hoạt động khác của Tạp chí Du lịch; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2.Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch về phát triển du lịch;

3.Trao đổi và cung cấp thông tin du lịch về nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về khoa học, công nghệ, môi trường và nghiệp vụ du lịch;

4.Xuất bản định kỳ Tạp chí Du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;

5.Tham gia biên tập và xuất bản những ấn phẩm thông tin, tuyên truyền, quảng bá Du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật;

6.Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao lý luận và cơ sở thực tiễn về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của ngành Du lịch;

7.Hợp tác với các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao;

8.Thực hiện dịch vụ thông tin quảng cáo, quảng bá du lịch trên các ấn phẩm được phép xuất bản; tổ chức các hoạt động dịch vụ thông tin, tuyên truyền báo chí gắn với hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật;

9.Được cung cấp thông tin hoặc tham dự một số hoạt động của Tổng cục Du lịch ở trong và ngoài nước nhằm nâng cao kiến thức về du lịch;

10.Có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao, quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động của Tạp chí Du lịch theo chế độ của Nhà nước và quy định của Tổng cục Du lịch;

11.Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất với Tổng cục Du lịch và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3.Tổ chức và chế độ trách nhiệm

a) Tạp chí Du lịch có Tổng Biên tập, một số Phó tổng biên tập, các công chức, viên chức, người lao động;

b) Các đơn vị thuộc Tạp chí Du lịch, gồm:

1.Ban Biên tập- Thư ký toà soạn

2. Phòng Phát hành - Tiếp thị

3. Phòng Tổ chức- Trị sự và nghiên cứu

4. Chi nhánh Tạp chí Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

5. Văn phòng đại diện Tạp chí Du lịch tại miền Trung - Tây Nguyên

c) Chế độ trách nhiệm

- Tổng biên tập Tạp chí Du lịch chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Du lịch; xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Du lịch; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị thuộc Tạp chí Du lịch và từng công chức, viên chức, người lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ;

- Phó Tổng biên tập là người giúp Tổng biên tập phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công. Khi Tổng biên tập vắng mặt, một Phó Tổng biên tập được Tổng biên tập uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Tạp chí Du lịch.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 217/QĐ, ngày 09/6/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Du lịch và những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Tổng biên tập Tạp chí Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
 Võ Thị Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản