10245

Quyết định 386/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Kế hoạch và Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

10245
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 386/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Kế hoạch và Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 386/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 386/2003/QĐ-TCDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch
Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 386/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH VÀ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch và Tài chính là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, thống kê, quản lý khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường trong ngành Du lịch trên lãnh thổ Việt Nam; giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hướng dẫn về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, thống kê, quản lý khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường Du lịch; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành;

2.Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thẩm định và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quyết định các dự án đầu tư phát triển du lịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

3. Xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách hàng năm của Tổng cục Du lịch để Tổng cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo việc thực hiện ngân sách được phân bổ;

4. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tài chính, kế toán, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch; giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch làm nhiệm vụ chủ tài khoản cấp I của Tổng cục Du lịch, quản lý nhà nước đối với các quỹ được lập theo quy định của pháp luật;

5. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quản lý các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, tài sản và tham gia công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức, quản lý công tác khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường du lịch theo quy định của pháp luật;

7. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê du lịch; tổng hợp báo cáo các thông tin du lịch theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và quy định của pháp luật;

8. Quản lý đối với các dự án quốc tế tài trợ có vốn tham gia của Việt Nam theo chức năng; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình doanh nghiệp du lịch có vốn đầu tư nước ngoài;

9. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kế toán; hướng dẫn thực hiện chương trình đã được phê duyệt;

10. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển du lịch trong hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong du lịch;

11. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch;

12. Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc biên chế của Vụ và quản lý tài sản được giao;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức của Vụ và trách nhiệm của Vụ trưởng

1. Vụ Kế hoạch và Tài chính có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức thực thi nhiệm vụ. Vụ trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Vụ trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Phó Vụ trưởng là người giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Vụ.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính có trách nhiệm xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức trên cơ sở biên chế được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 123/QĐ-TCDL, ngày 04/5/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 

Võ Thị Thắng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản