10279

Quyết định 385/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10279
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 385/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 385/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/03/2006 Số công báo: 16-17
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 385/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/03/2006
Số công báo: 16-17
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 385/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế để quản lý đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo Quy chế hoạt động, quy hoạch và tiến độ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

- Các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể được quy định tại Điều 27 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng ban, một số Ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 của Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ cụ thể bao gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tùy theo yêu cầu phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định theo thẩm quyền.

2. Biên chế:

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản