327026

Quyết định 3804/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020

327026
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3804/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 3804/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3804/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 03/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3804/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy phạm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm;

Căn cứ Chthị số 32/2000/CT-BNN-LN ngày 27/3/2000 của Btrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 176/TTr-SNN&PTNT ngày 17/8/2016, của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1188/STP-XDVB ngày 12/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Trưng Chi cục Kim lâm, Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủybáo cáo);
- TT HĐND tnh (để báo cáo);
- Cục Kiểm lâm (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 2 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NN.
(Truc87)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh).

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo tnh; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tnh.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Tập trung dân chủ, thống nhất đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành, viên Ban Chỉ đạo tnh, phát huy tính chủ động sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo tnh; thực hiện phương châm chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp chính quyền địa phương để triển khai thực hiện tốt Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.

2. Giải quyết công việc đúng phạm vi thm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ được giao.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm; chỉ đạo các Ban Chỉ đạo các huyện, các cấp chính quyền địa phương và các chủ rừng triển khai nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp các huyện, xã, chủ rừng Nhà nước theo đúng quy trình về kỹ thuật và quy định của pháp luật.

4. Báo cáo kết quả chỉ đạo và tchức thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp định kỳ theo quy chế của UBND tỉnh hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Tổng hợp và cập nhật vào máy vi tính thành quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, bao gồm số liệu, bản đồ rừng và đất lâm nghiệp các xã, các thông tin liên quan. Hình thành cơ sở dữ liệu về quản lý rừng và sử dụng đất lâm nghiệp.

6. Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp các huyện, xã, làm rõ các nguyên nhân tăng giảm.

7. Tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh để phân tích, đánh giá, thống nhất kết quả biến động tăng, giảm diện tích rừng và đất lâm nghiệp hằng năm.

8. Tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh phê duyệt công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hằng năm và báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định.

9. Đề xuất với UBND tỉnh về kế hoạch theo dõi din biến rừng và đất lâm nghiệp cho các năm tới.

Chương 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh được quy định tại Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa.

2. Quyết định triệu tập các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm v, quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Báo cáo kết quả hoạt động hàng năm về UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định.

Điều 5. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Giúp Trưởng Ban điều phối các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo tỉnh; dự thảo các văn bản của Ban Chỉ đạo về tổ chức thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.

2. Trực tiếp triển khai thực hiện toàn bộ nội dung chuyên môn và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật.

3. Là đầu mối của Ban Chỉ đạo tỉnh trong phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai các nội dung Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

4. Đề xuất ý kiến liên quan đến công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp và các ý kiến liên quan khác nhằm thực hiện có hiệu quả Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

5. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cơ quan thường trực.

6. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 6. Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh

1. Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách công tác Kiểm lâm

a. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

b. Trực tiếp tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, kim tra địa bàn (huyện, xã, chủ rừng) được phân công về triển khai thực hiện nhim vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trưng Ban Chỉ đạo tnh.

c. Chủ động phối hợp với các cấp, các sở ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tnh để thực hiện nhiệm vụ, công việc của Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d. Chuẩn bị ý kiến và tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo tnh.

đ. Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất với Trưng ban về tình hình thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.

e. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công.

2. Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách công tác lâm nghiệp

a. Chỉ đạo việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa.

b. Chỉ đạo các chủ rừng Nhà nước (các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Vườn Quốc gia,...) phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tổ chức hiệu quả các hoạt động theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý sử dụng.

c. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo tnh phân công.

3. Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc các sở, ban, ngành

a. Theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành trong các lĩnh vực kế hoạch, tài chính, thống kê, tài nguyên, môi trường, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt và cấp dự toán kinh phí triển khai các hoạt động theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tnh.

b. Chỉ đạo, kim tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp và báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rng và đất lâm nghiệp với Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

c. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công.

Điều 7. Cơ quan thường trực

1. Hằng năm, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016- 2020.

2. Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hằng năm, tổng hợp số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tnh; tham mưu xây dựng báo cáo, Quyết định công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp hằng năm của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. Lưu trữ, quản lý hồ sơ, số liệu, dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, các văn bản của Ban Chỉ đạo tnh; cung cấp tài liệu liên quan đến công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hằng năm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Theo dõi đề xuất với Trưởng ban để đề nghị khen thưởng kịp thời cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tnh.

Điều 8. Sử dụng con dấu trong hoạt động của Ban chỉ đạo

Trưng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Chi Cục kim lâm trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

Chương 3

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 9. Chế độ hội họp của Ban Chỉ đạo tỉnh:

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh triệu tập và chủ trì phiên họp thống nhất số liệu cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp vào tháng 12 hằng năm, ngoài ra khi cần thiết họp đột xuất do Trưởng ban triệu tập.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo:

Ban Chỉ đạo cấp huyện báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 25/6, báo cáo năm trước ngày 30/9 về Cơ quan thường trực (Chi cục Kim lâm, số 3, đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) bằng văn bản và qua thư điện tử địa ch(Email: cckl.th@gmail.com).

Điều 11. Chế độ khen thưởng, kỷ luật:

1. Hằng năm hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo tỉnh xét và đề xuất cấp trên khen thưởng kịp thời cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

2. Tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Các thành viên ban chỉ đạo, cơ quan thường trực có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tnh xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản