144840

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang với Hạt Kiểm lâm: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và lâm phần do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

144840
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang với Hạt Kiểm lâm: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và lâm phần do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 38/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 19/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 38/2012/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 19/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA HẠT KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG VỚI CÁC HẠT KIỂM LÂM: HƯƠNG SƠN, VŨ QUANG, HƯƠNG KHÊ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN: HƯƠNG SƠN, VŨ QUANG, HƯƠNG KHÊ VÀ LÂM PHẦN DO VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 549/SNV-TCBC&CTTN ngày 15/6/2012, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1898/TTr-SNN ngày 25/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang với các Hạt Kiểm lâm: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và lâm phần do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA HẠT KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG VỚI CÁC HẠT KIỂM LÂM: HƯƠNG SƠN, VŨ QUANG, HƯƠNG KHÊ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN: HƯƠNG SƠN, VŨ QUANG, HƯƠNG KHÊ VÀ LÂM PHẦN DO VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG QUẢN LÝ

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định sự phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang với các Hạt Kiểm lâm: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và lâm phần do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý.

2. Đối tượng điều chỉnh là Hạt Kiểm lâm các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Điều 2. Mục đích

Nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp, thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Quan hệ phối hợp các Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng là quan hệ phối hợp cộng tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị nhằm đảm bảo đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ chung là bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn của mỗi đơn vị được phân cấp quản lý và là nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng chung trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Bảo đảm sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng không làm hạn chế đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của các bên phối hợp.

4. Các hoạt động phối hợp phải được thể hiện bằng văn bản hoặc kế hoạch công tác do thủ trưởng hoặc người được thủ trưởng ủy quyền phối hợp ký (trường hợp cần thiết có thể điều động mệnh lệnh theo chỉ đạo của thủ trưởng); nghiêm cấm mọi trường lợi dụng quy chế phối hợp này để tổ chức các hoạt động trái pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung phối hợp

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị phối hợp chặt chẽ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý hiệu quả các nội dung sau:

1. Hanh vi hủy hoại rừng.

2. Hành vi chặt phá, khai thác rừng trái phép.

3. Vi phạm về buôn bán, cất giữ và vận chuyển gỗ, lâm sản phi gỗ, động vật hoang dã trái phép.

4. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

5. Các hành vi vi phạm về bảo tồn thiên nhiên và các hành vi khác vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 5. Hoạt động phối hợp

1. Hỗ trợ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thông tin (khi cần thiết).

2. Phối hợp lực lượng, phương tiện để thanh tra, kiểm tra.

3. Lập hồ sơ vi phạm, xử lý vụ việc (nếu có).

Điều 6. Chia sẻ thông tin, dữ liệu

Các Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau kịp thời nắm bắt tình hình và thống nhất biện pháp xử lý các vụ việc được phát hiện, các tình huống có liên quan giữa các đơn vị để phối hợp và đưa ra các biện pháp xử lý hiệu quả.

Điều 7. Quản lý hồ sơ vi phạm các vụ việc

Hồ sơ vi phạm và lưu trữ được quản lý theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc phân cấp quản lý của mỗi đơn vị (khi cần thiết các đơn vị có thể cung cấp hồ sơ để giải quyết các vụ việc vi phạm đúng theo quy định của pháp luật).

Điều 8. Kinh phí, phương tiện, nhân lực phục vụ trong các hoạt động phối hợp

Thực hiện theo chế độ quy định của Nhà nước, trong trường hợp cụ thể các đơn vị có thể hỗ trợ nhau trong khả năng có thể của từng đơn vị.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp của các đơn vị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý giữ vai trò là nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

1. Trực tiếp hoặc cần có sự phối hợp của các bên tiến hành phát hiện đấu tranh ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích, vị trí giáp ranh quản lý của các đơn vị.

2. Trong trường hợp các đầu mối, nguồn tin do các đơn vị phát hiện, cần có sự phối hợp của các bên để tìm ra các nguyên nhân, nguồn gốc về hành vi vi phạm thì các đơn vị chủ động xây dựng phương án để điều tra, xử lý vụ việc.

3. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các đơn vị để nắm bắt được những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng.

4. Hỗ trợ về nhân lực, phương tiện khi cần thiết để chữa cháy, dập cháy khi cháy rừng xảy ra trên địa bàn của các đơn vị quản lý.

5. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị tham gia các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo do Chi cục Kiểm lâm hoặc Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức.

6. Trong quá trình tác nghiệp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện cán bộ, công chức của các đơn vị có các hành vi, biểu hiện tiêu cực thì thủ trưởng các đơn vị quản lý trực tiếp báo cáo với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang và cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp này. Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Vũ Quang trực tiếp chỉ đạo thực hiện Quy chế này.

2. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng giao ban sơ kết và tổng kết cuối năm giữa các Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang và có báo cáo bằng văn bản về kết quả giao ban sơ kết 6 tháng và tổng kết một năm gửi về Chi cục Kiểm lâm và Vườn Quốc gia Vũ Quang (địa điểm giao ban do các bên trao đổi thống nhất quyết định) nhằm đánh giá kết quả về ưu khuyết điểm trong công tác phối hợp, những khó khăn vướng mắc trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng để từ đó đề xuất đưa ra các biện pháp khắc phục cho các hoạt động phối hợp có hiệu quả hơn.

3. Giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang là hai đơn vị thường trực giúp Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản