Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3797/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân và Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân;
Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Công văn số 304/CV ngày 28 tháng 5 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 300/TTr-SNV ngày 08 tháng 6 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thành viên như sau :

1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban

nhân dân thành phố, Trưởng Ban;

2. Đại tá Phan Tấn Tài, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự

thành phố, Phó Trưởng Ban;

3. Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an thành phố,

Ủy viên;

4. Ông Trương Văn Lắm, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên;

5. Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên;

6. Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

8. Ông Hà Văn Dũng, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

11. Bà Trương Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Văn Lai, Giám đốc Sở Công nghiệp, Ủy viên;

13. Ông Đào Văn Lượng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

15. Ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

Ủy viên;

16. Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Ủy viên;

17. Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

18. Đại tá Trương Văn Hai, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên;

19. Thượng tá Lê Văn Thắm, Phó Tham mưu trưởng Phòng không,

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên;

20. Thượng tá Nguyễn Nhứt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy viên.

Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố tham gia Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố.

Điều 2. Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố có nhiệm vụ :

2.1- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở-ngành và quận-huyện, các đơn vị cơ sở trên địa bàn thành phố lập kế hoạch phòng không nhân dân, tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nhân dân, thực hiện và điều hành các hoạt động phòng không nhân dân trên địa bàn thành phố, theo quy định tại Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Quốc phòng.

2.2- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng không nhân dân tại các sở-ngành, quận-huyện và các đơn vị thuộc

cấp trên đóng trên địa bàn thành phố ; huy động lực lượng, phương tiện,

cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng không nhân dân khi có tình huống xảy ra.

2.3- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng không nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 3.

3.1- Giao trách nhiệm cho Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố.

3.2- Các thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3.3- Bộ phận thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự

thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7
- Bộ Quốc phòng
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban An ninh-Nội chính Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX
- Tổ NC, VX
- Lưu (NC-S) MH.

CHỦ TỊCH

 


Lê Thanh Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản