327024

Quyết định 3793/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chuyển, bổ sung vốn của dự án đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh Thanh Hóa

327024
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3793/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chuyển, bổ sung vốn của dự án đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3793/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3793/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3793/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHUYỂN, BỔ SUNG VỐN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 43/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5345/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2016; Quyết định số 5517/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch chi tiết cho các dự án từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn vay tín dụng đầu tư phát triển năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3719/SKHĐT-TH ngày 08/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chuyển, bổ sung vốn của các dự án đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2016, cụ thể như sau:

1. Điều chuyển giảm vốn của 14 dự án với tổng số vốn điều chuyển là 11.164 triệu đồng. Trong đó:

- 11 dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh được giao kế hoạch vốn từ đầu năm (tháng 01 năm 2016) để thanh toán khối lượng hoàn thành nhưng đến hết ngày 30/9/2016 chưa giải ngân hết kế hoạch vốn: 3.968 triệu đồng.

- 03 dự án chuyển tiếp sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh được giao kế hoạch vốn từ đầu năm (tháng 01 năm 2016) nhưng đến hết ngày 30/9/2016 giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch vốn (điều chuyển 30% số vốn còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 30/9/2016): 5.600 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng vốn của 04 dự án với tổng số vốn điều chuyển là 9.568 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, có trách nhiệm thông báo cho các ngành, các đơn vị liên quan và các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

2. Các chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn được giao tiết kiệm, hiệu qu, đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

3. Các sở; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP Văn phòng UBND tnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH (02).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NĂM 2016
(Nguồn vốn: Cân đối ngân sách tỉnh)
(Kèm theo Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2016

Giải ngân đến ngày 30/9/2016

Số vốn còn lại chưa giải ngân

Đề xuất điều chuyển vốn năm 2016

Kế hoạch vốn năm 2016 sau khi điều chuyển

Ghi chú

Giảm (-)

Tăng (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH

 

65.838

44.410

21.428

9.568

 

56.270

 

1

Dự án hoàn thành nhưng chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016

 

38.038

34.070

3.968

3.968

 

34.070

 

-

Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn huyện Mường Lát.

UBND huyện Mường Lát

1.343

1.319

24

24

 

1.319

Không còn khối lượng để thanh toán theo quy định.

-

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

12.263

12.175

88

88

 

12.175

-nt-

-

Nâng cấp đường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An, huyện Nga Sơn.

UBND huyện Nga Sơn

12.985

12.859

126

126

 

12.859

-nt-

-

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bến Nhạn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

UBND huyện Nông Cống

1.507

507

1.000

1.000

 

507

Không còn khối lượng để thanh toán theo quy định do được bố trí đủ vốn từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

-

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc.

Huyện ủy Vĩnh Lộc

1.060

961

99

99

 

961

-nt-

-

Đê tả sông Âu xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn xã Thuần Lộc) (2011).

UBND huyện Hậu Lộc

1.700

700

1.000

1.000

 

700

Chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chậm trễ trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để giải ngân theo quy định.

-

Xây dựng, nâng cấp trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn.

Huyện ủy Triệu Sơn

1.400

715

685

685

 

715

-nt-

-

Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Thành.

Huyện ủy Thạch Thành

760

478

282

282

 

478

-nt-

-

Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân,

Huyện ủy Như Xuân

1.550

967

583

583

 

967

-nt-

-

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia.

Huyện ủy Tĩnh Gia

1.420

1.364

56

56

 

1.364

-nt-

-

Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2.050

2.025

25

25

 

2.025

-nt“

2

Dự án chuyển tiếp nhưng giải ngân dưới 70% kế hoạch vốn

 

27.800

10.340

17.460

5.600

 

22.200

 

-

Tuyến đường chính và đường xương cá thị trấn Quan Hóa.

UBND huyện Quan Hóa

10.100

7.021

3.079

1.000

 

9.100

Chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tiến độ thực hiện dự án chậm so với quy định.

-

Trạm bảo vệ thực vật huyện Mường Lát.

Sở Nông nghiệp và PTNT

2.700

1.108

1.592

800

 

1.900

-nt-

-

Đường Dương Đình Nghệ kéo dài, TP. Thanh Hóa.

UBND thành phố Thanh Hóa

15.000

2.211

12.789

3.800

 

11.200

-nt-

II

CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

 

25.961

25.971

 

 

9.568

35.539

 

-

Khoa quốc tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh

15.000

15.000

 

 

2.568

17.568

Thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp tục thực hiện phần xây dựng hạng mục Nha khoa Quốc tế, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả chi khác).

-

Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân.

Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân

8.084

8.084

 

 

3.000

11.084

Thanh toán khối lượng hoàn thành phần xây dựng và tiếp tục thực hiện dự án.

-

Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh.

Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh

2.877

2.887

 

 

3.000

5.887

Thanh toán khối lượng hoàn thành phần xây dựng và tiếp tục thực hiện dự án.

-

Sửa chữa, nâng cấp hồ Hương Sơn, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn

 

 

 

 

1.000

1.000

Thanh toán vốn còn thiếu theo quyết toán được duyệt.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản