327033

Quyết định 3775/2016/QĐ-UBND về Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, cung cấp dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

327033
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3775/2016/QĐ-UBND về Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, cung cấp dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3775/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 29/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3775/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 29/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3775/2016/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, ĐÀO TẠO, CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01/8/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Căn cứ Thông tư s 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/1/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trưng Cao đẳng;

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tại Tờ trình số 325/TTr-CĐYT ngày 12 tháng 9 năm 2016, Sở Y tế tại Công văn số 1272/SYT-TCCB ngày 7/7/2016, Sở Nội vụ tại Công văn số 781/SNV-QLCCVC ngày 20/7/2016, Sở Tư pháp tại Công văn số 1020/STP-XDVB ngày 09/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, cung cấp dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2016.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Giám đốc các Bệnh viện tuyến tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm
tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- VP T
nh ủy, HĐND và ĐĐBQH tnh;
- VP UB
ND tỉnh, S Tư pháp;
- Lưu: VT, VX(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY CHẾ

KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, ĐÀO TẠO, CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3775/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích một số thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Viện là các cơ sở thực hành gồm: Cơ sở thực hành chính và cơ sở thực hành khác.

2. Cơ sở thực hành chính là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; Bệnh viện Phụ Sản và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

3. Cơ sở thực hành khác là các bệnh viện chuyên khoa; các trung tâm y tế tuyến tỉnh; các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế tuyến huyện; các trạm y tế tuyến xã; các bệnh viện và trung tâm y tế tư nhân; các đơn vị sản xuất và kinh doanh dược - mỹ phẩm, thiết bị vật tư y tế.

4. Trường là Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc kết hợp giữa Viện với Trường trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, cung cấp dịch vụ y tế, nghiên cứu, khoa học và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

2. Đối tượng áp dụng

a) Viện, Trường.

b) Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc kết hợp Viện - Trường

1. Kết hợp Viện - Trường là sự lồng ghép trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở đào tạo với cơ sở thực hành nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chỉ đạo tuyến dưới trong công tác y tế.

2. Sử dụng tổng hợp tối đa các nguồn lực để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Đảm bảo sự bình đẳng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa Trường và Viện của hai bên được giao nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Kết hợp giữa Viện - Trường được thực hiện thông qua văn bản thỏa thuận ký kết giữa Giám đốc Viện và Hiệu trưởng Trường theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

5. Yêu cầu chung về kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế phải thể hiện trong hợp đồng trách nhiệm giữa hai đơn vị có tư cách pháp nhân; cán bộ giảng dạy thực hành lâm sàng tại Viện phải tham gia khám chữa bệnh và chăm sóc trực tiếp cho người bệnh.

Chương 2

NỘI DUNG KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG

Điều 4. Kết hợp, lồng ghép công tác tổ chức cán bộ

1. Bổ nhiệm các chức danh kiêm nhiệm giữa Viện và Trường

a) Giám đốc, Phó Giám đốc Viện được xem xét để bổ nhiệm kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng Trường.

b) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường được xem xét để bổ nhiệm kiêm nhiệm Phó Giám đốc Viện.

c) Trưởng, phó trưởng khoa của Viện được xem xét để bổ nhiệm kiêm nhiệm trưởng, phó trưởng bộ môn của Trường.

d) Trưởng, phó trưởng các bộ môn của Trường được xem xét để bổ nhiệm kiêm nhiệm trưởng, phó trưởng các khoa của Viện.

2. Nguyên tắc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm

a) Việc thực hiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Viện tham gia Ban Giám hiệu hoặc Ban Giám hiệu tham gia Ban Giám đốc Viện phải xuất phát từ nhu cu công việc và được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Viện và lãnh đạo Trường. Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm chỉ thực hiện tại các cơ sở thực hành chính.

b) Việc bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường hoặc Phó Giám đốc Viện; các chức danh trưởng, phó trưởng khoa của Viện; các chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn của Trường phải tiến hành theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ.

Điều 5. Kết hợp, lồng ghép trong công tác đào tạo, cung cấp dịch vụ y tế và nghiên cứu khoa học

1. Kết hợp trong công tác đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế

a) Hàng năm, trước khi bước vào năm học mới, Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm thông báo với Giám đốc Viện về kế hoạch đào tạo và những đề xuất cần phối hp để kế hoạch đào tạo của Trường được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động của Viện.

Căn cứ vào kế hoạch của Trường, Viện có trách nhiệm bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên Trường, cán bộ của Viện và học sinh, sinh viên tham gia giảng dạy, học tập và phục vụ người bệnh tại Viện.

b) Tùy theo trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động ghi trong chứng chỉ hành nghề của cán bộ giảng dạy theo Luật khám chữa bệnh và pháp luật hiện hành, Giám đốc Viện bố trí để cán bộ giảng dạy của Trường được trực tiếp tham gia công tác chuyên môn phù hợp tại các khoa, phòng của Viện.

c) Giảng viên của Trường tham gia công tác tại Viện phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện về thực hiện các quy chế, chế độ quy tắc chuyên môn, nội quy và quy định của Viện theo các quy định hiện hành.

d) Giám đốc Viện có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc để cán bộ của Viện tham gia giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại Trường và tại Viện. Cán bộ của Viện là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác giảng dạy, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường về các nội quy, quy chế đào tạo và được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước và của Trường.

e) Ngoài các giảng viên thnh giảng, các cán bộ khác của Viện phải có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo, giáo dục và rèn luyện cho học sinh, sinh viên trong thời gian thực tập tại Viện.

2. Kết hợp trong công tác nghiên cứu khoa học

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Viện có trách nhiệm tổ chức, phối hợp các đề tài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan với nhau nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của hai đơn vị để tiến hành nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Trường và áp dụng vào thực tế lâm sàng để nâng cao các dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân tại Viện.

3. Kết hợp trong sử dụng và quản lý trang thiết bị

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Viện có kế hoạch sử dụng tối đa công suất các trang thiết bị hiện có của hai đơn vị trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình sử dụng trang thiết bị tại Viện hoặc tại Trường phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của người có trách nhiệm được giao quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát do lỗi cá nhân thì phải bồi thường.

4. Kết hợp trong công tác chỉ đạo tuyến dưới

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Viện cùng có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể là tham gia chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và tham gia các chương trình y tế ở cộng đồng... phối hợp tổ chức tốt các đợt đi thực tập, nghiên cứu thực tế cho học sinh, sinh viên.

Chương 3

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI KHI THỰC HIỆN KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG

Điều 6. Trách nhiệm của Trường

1. Căn cứ tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng, Trường thông báo để Viện giới thiệu cán bộ của Viện cho Hiệu trưởng Trường ra Quyết định công nhận giảng viên thỉnh giảng, đảm bảo số lượng và bố trí kế hoạch giảng dạy theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Xây dựng quy chế làm việc của giảng viên thỉnh giảng và tạo điều kiện cho các giảng viên thỉnh giảng làm việc tại Trường.

3. Ban hành quy định sử dụng các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo đáp ng yêu cầu thực hiện kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường với Viện và các đơn vị khác có liên quan.

4. Lựa chọn giảng viên có năng lực chuyên môn, đủ điều kiện theo quy định để Giám đốc các cơ sở thực hành chính bố trí làm việc tại các khoa, phòng tham gia công tác khám, điều trị cho bệnh nhân.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế và Viện

1. Lựa chọn giới thiệu cán bộ có năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm y học tham gia giảng dạy tại Trường theo tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng.

2. Xây dựng quy chế, quy định trách nhiệm và tạo điều kiện để các giảng viên, học sinh sinh viên của Trường đến thực tập, thực nghiệm và nghiên cứu tại Viện.

3. Ban hành quy định sử dụng các cơ sở vật chất và trang thiết bị cung cấp dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu thực hiện kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện với Trường và các đơn vị khác có liên quan.

Điều 8. Các chế độ chính sách

1. Hàng năm, Viện phối hợp với Trường xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Viện phù hợp với quá trình phát triển và yêu cầu đào tạo của Trường. Những cơ sở thực hành chính, khi xây dựng, sửa chữa nhất thiết phải bố trí giảng đường, phòng dành cho cán bộ giảng dạy và sinh viên, học sinh thực tập.

2. Cán bộ quản lý Trường tham gia công tác quản lý tại các khoa, phòng của Viện được hưởng các chế độ phụ cấp (nếu có) tương đương với định mức cán bộ cùng ngạch bậc của Viện và do Viện chi trả theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Ngoài ra, các phụ cấp khác như trực, phẫu thuật, tiểu phẫu thuật, phòng chống dịch... do Viện chi trả theo quy định hiện hành.

3. Cán bộ của Viện tham gia công tác quản lý, giảng dạy tại Trường được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước và của Trường và do Trường chi trả. Các cán bộ của Viện tham gia công tác đào tạo, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được cơ sở đào tạo đề nghị phong chức danh học hàm theo quy định của Nhà nước.

4. Nguồn kinh phí thực hiện kết hợp Viện - Trường được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của Trường và của Viện.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở các quy định của Quy chế này, hàng năm vào đầu năm học lãnh đạo Trường và lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thông qua hợp đồng trách nhiệm để cùng nhau thực hiện tốt việc giảng dạy, thực tập của học sinh, sinh viên, nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh.

2. Trường, Viện có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế kết hợp Viện- Trường; định kỳ hằng năm, báo cáo Chủ tịch UBND tnh kết quả thực hiện.

3. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế kết hp Viện - Trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản