448323

Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định

448323
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3653/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3653/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3653/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh;

Xét đề nghị của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh tại Văn bản số 03/TTr-QPCTT ngày 13/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 4 như sau:

“b. Trụ sở Quỹ đặt tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định, số nhà 181, đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”.

2. Bãi bỏ Điểm a Khoản 3 Điều 8.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Ban kiểm soát Quỹ (viết tắt là Ban kiểm soát) có 03 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng. Ban kiểm soát Quỹ giúp Hội đồng giám sát hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh. Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm.

a) Trưởng Ban kiểm soát là đại diện Sở Tài chính;

b) Phó Trưởng Ban kiểm soát là Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Ủy viên Ban kiểm soát là đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.”

4. Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Điều 10 như sau:

“3. Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật, làm chủ tài khoản của Quỹ, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ;

b) Tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo quy định tại Quy chế này, các Chương trình, Kế hoạch và Quyết định của Hội đồng, UBND tỉnh;

c) Báo cáo định kỳ và đột xuất về các hoạt động của Quỹ với Hội đồng, UBND tỉnh;

d) Trình Chủ tịch Hội đồng bổ nhiệm, miễn nhiệm phụ trách kế toán Quỹ;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

4. Phụ trách kế toán Quỹ: Phụ trách kế toán Quỹ là người giúp việc cho Giám đốc Quỹ, có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ, Chủ tịch Hội đồng và pháp luật về phần việc được giao”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm b, Khoản 3 Điều 12 như sau:

“a. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đối với các đối tượng được quy định tại Điều 6, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

b. Việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ.

- UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) chịu trách nhiệm tổng hợp, xác định đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ trên địa bàn, báo cáo UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

- Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai: các tổ chức, cá nhân phải báo cáo thiệt hại về UBND cấp xã kiểm tra, xác minh thiệt hại, tổng hợp gửi UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.

- UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo đến các đối tượng được xét miễn, giảm, tạm hoãn nộp Quỹ sau khi có quyết định của UBND cấp huyện”.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản