258919

Quyết định 36/1999/QĐ-UB thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam

258919
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 36/1999/QĐ-UB thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 36/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Vũ Ngọc Hoàng
Ngày ban hành: 15/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 36/1999/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
Người ký: Vũ Ngọc Hoàng
Ngày ban hành: 15/06/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/1999/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/CP;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam số 05/1999/NQ-HĐND ngày 5/5/1999 tại kỳ họp thứ 6 khóa V về thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng nam nhằm mục đích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thị xã Tam Kỳ và Hội An theo đúng quy hoạch chung của tỉnh và hoạt động trên nguyên tắc đầu tư có thu hồi và bảo toàn vốn.

Điều 2:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam.

1. Tiếp nhận, huy động, quản lý, bảo toàn mọi nguồn vốn thuộc Quỹ theo quy định của Pháp luật và điều lệ quản lý của Quỹ.

2. Thực hiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị theo Nghị quyết HĐND và UBND thị xã thông qua. Đồng thời quỹ được tham gia liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thực hiện đầu tư theo dự án BOT được duyệt.

3. Thực hiện hạch toán kế toán thống kê và chấp hành chế độ báo cáo kế toán, thống kê và các báo cáo khác theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê và điều lệ quản lý quỹ.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sự giám sát của HĐND cùng cấp.

Điều 3:

Nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị bao gồm:

1. Nguồn Ngân sách Nhà nước:

a- Ngân sách Nhà nước đầu tư ban đầu.

b- Ngân sách bổ sung hằng năm từ các nguồn được khai thác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo cơ chế chung với mục tiêu đầu tư vào các dự án có khả năng thu hồi vốn, bao gồm:

- 10% tiền thu từ giao quyền sử dụng đất đô thị và chênh lệch thu của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn giao quyền sử dụng đất được duyệt.

- 80% tiền thu từ hợp thức hóa đất ở đô thị.

- Bổ sung một phần từ nguồn thu lệ phí tham quan du lịch do địa phương quản lý.

2. Nguồn huy động nhân dân và các tổ chức trên địa bàn đô thị:

Mức huy động, miễn, giảm đối với nhân dân và các tổ chức trên địa bàn đô thị theo mức được quy định tại Quyết định số: /1999/QĐ-UB ngày tháng 6 năm 1999 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về tổ chức huy động, quản lý, và sử dụng vốn phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( riêng đối với người lao động nội thị không kinh doanh công, thương nghiệp huy động bằng mức được quy định cho người lao động nông, lâm, ngư nghiệp )

3. Các nguồn huy động có tính chất tự nguyện ngoài ngân sách:

a. Vận động các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn đô thị tiết kiệm chi thường xuyên (không kể lương và các khoản theo lương) để đóng góp cho quỹ.

b. Thu viện trợ và ủng hộ tự nguyện trực tiếp cho Quỹ từ các đơn vị tổ chức, cá nhân, dân cư trong và ngoài nước.

c. Thu phí qua cầu, đường, bến bãi do nguồn vốn của quỹ đầu tư theo hình thức BOT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d. Thu đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường nội thị, điện, vỉa hè, thoát nước, công trình vệ sinh công cộng... theo nguyên tắc thỏa thuận tự nguyện hoặc theo quy định tỷ lệ góp vốn đầu tư các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4- Lãi do quá trình hoạt động của Quỹ tạo nên:

Điều 4:

Đối tượng đầu tư của quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam là các công trình có khả năng thu hồi vốn:

- Công viên, cây xanh

- Cầu đường, vỉa hè nội thị

- Các công trình cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị

- Cơ sở hạ tầng của khu dân cư mới trong nội thị

- Chợ khu vực trong đô thị

- Các di tích cổ trong đô thị Hội An

- Các công trình cơ sở hạ tầng khác có khả năng thu hồi vốn.

Điều 5:

Tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam.

1. Trong những năm đầu mới hình thành, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND thị xã Tam Kỳ và Hội an trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành Quỹ theo điều lệ Quỹ được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Tổ chức quản lý điều hành Quỹ do một ban Quản lý Quỹ gồm có các thành phần sau đây:

- Chủ tịch UBND thị xã: Trưởng Ban

- Trưởng Phòng Tài chính: Phó Ban trực

- Trưởng Phòng Quản lý đô thị: Phó Ban

- Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư: Thành viên

- Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích (Hội an) Thành viên

- Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã: Thành viên

Ban quản lý Quỹ sử dụng bộ máy của phòng Tài chính và mở tài khoản riêng để tổ chức thu, chi, quản lý và thanh quyết toán Quỹ, sử dụng bộ máy của phòng Quản lý đô thị và mở tài khoản riêng để tổ chức thực hiện công tác đầu tư và thu hồi vốn đầu tư cho Quỹ. Công tác quản lý điều hành Quỹ của Ban quản lý và các cơ quan theo chế độ kiêm nhiệm.

3/ Trong quá trình hoạt động Quỹ được chi không quá 1% trên tổng số vốn do Quỹ thực hiện đầu tư vào các dự án để phục vụ công tác quản lý điều hành Quỹ, bao gồm các nội dung sau:

- Văn phòng phẩm

- Thiết bị dụng cụ quản lý

- Công tác phí

- Hội nghị phí

- Hỗ trợ cho các đơn vị thu lệ phí giúp cho quỹ

- Chi phí lập các dự án cơ hội tiền khả thi

- Chi phí khác

Điều 6:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1999.

Điều 7:

a- Sở Tài chính -Vật giá có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.

b- UBND thị xã Tam Kỳ, Hội An có trách nhiệm xây dựng điều lệ quản lý Quỹ đầu tư Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 8: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ, Hội An, giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị,tổ chức chính trị xã hội, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP CP, Bộ Tài chính
- TVTU, TTHĐND, UBND
- CPVP
- Như điều 8
- Viện KSND tỉnh
- Tòa án nhân dân tỉnh
- Lưu VT, KTTH, KTN, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Ngọc Hoàng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản