5630

Quyết định 3591/QĐ-UB năm 2004 về việc chọn doanh nghiêp Nhà nước để xây dựng đề án giao bán Doanh nghiệp Nhà nước và thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Vậy tư Trang thiết bị thể dục thể thao do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5630
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3591/QĐ-UB năm 2004 về việc chọn doanh nghiêp Nhà nước để xây dựng đề án giao bán Doanh nghiệp Nhà nước và thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Vậy tư Trang thiết bị thể dục thể thao do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3591/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 20/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3591/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 20/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3591/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIÊP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN GIAO BÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY VẬY TƯ TRANG THIẾT BỊ THỂ DỤC THỂ THAO.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố ;
Xét đề nghị của Sở Thể dục Thể thao thành phố tại văn bản số 873/TDTT ngày 30 tháng 6 năm 2004 về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Vật tư Trang thiết bị thể dục thể thao thành phố ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Doanh nghiệp Nhà nước được tiến hành xây dựng đề án giao bán Doanh nghiệp và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Công ty Vật tư Trang thiết bị thể dục thể thao, gồm các Ông-Bà sau đây :

1. Trưởng ban : Bà Trần Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao.

2. Phó ban : Bà Đoàn Thị Lang, Trưởng phòng Tổ chức Công ty.

3. ủy viên thường trực : Ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng phòng Tài Vụ Công ty.

4. Các ủy viên khác :

- Ông Trần Ngọc Thanh, Kế toán trưởng Trung tâm ;

- Ông Đặng Anh Minh, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty ;

- Bà Tôn Thị Bé, Kế toán Công ty ;

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Vật tư Trang thiết bị thể dục thể thao do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình giao bán Doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Vật tư Trang thiết bị thể dục thể thao gồm :

1. Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp Nhà nước.

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp Nhà nước của các Bộ Ngành ban hành, để thực hiện Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Xác định thời điểm giao bán Doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo về Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố.

3. Thẩm định cấp cơ sở các phương án giao bán Doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại thời điểm nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

4. Lập kế hoạch giao bán Doanh nghiệp Nhà nước trong thời hạn 120 ngày (cho đến khi đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra Quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án giao bán Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Trang thiết bị thể dục thể thao cho Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố (177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày 5 mỗi tháng.

5. Báo cáo Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

Điều 3. Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Vật tư Trang thiết bị thể dục thể thao được sử dụng con dấu của Doanh nghiệp, lập dự toán chi phí cho việc giao bán Doanh nghiệp theo các quy định của Bộ Tài chính cho đến khi đăng ký kinh doanh.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Công ty Vật tư Trang thiết bị thể dục thể thao, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN.TW
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- Ban TC/TU, Liên đoàn Lao động .TP
- Thường trực BĐMQLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước TP, Cục Thuế TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân


 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản