5631

Quyết định 3582/QĐ-UB năm 2004 về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hoá và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre do Chủ tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5631
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3582/QĐ-UB năm 2004 về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hoá và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre do Chủ tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3582/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3582/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3582/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HOÁ VÀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CẦU TRE.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tại Công văn số 696/TCT-TC ngày 07 tháng 6 năm 2004 về việc đề nghị chuyển đổi Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn sang mô hình Công ty mẹ-Công ty con và tiếp tục cổ phần hoá các doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và Công văn số 834/TCT-TC ngày 28 tháng 6 năm 2004 về việc đề nghị thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố (tờ trình số 308/ĐMDN ngày 01 tháng 7 năm 2004);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận chọn Doanh nghiệp Nhà nước xây dựng để đề án cổ phần hoá và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, gồm các Ông-Bà sau đây :

1. Trưởng ban : Bà Trần Thị Hòa Bình, Giám đốc.

2. ủy viên thường trực : Ông Nguyễn Tấn Tặng , Kế toán trưởng.

3. Các ủy viên khác :

- Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu ;

- Ông Bùi Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn ;

- Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Tổ chức-hành chính ;

- Ông Nguyễn Văn Đức, chuyên viên Kế hoạch sản xuất.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre gồm :

1. Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác cổ phần hoá của các Bộ Ngành ban hành, để thực hiện Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Xác định thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, báo cáo về Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố.

3. Thẩm định cấp cơ sở các phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại thời điểm cổ phần hóa nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

4. Lập kế hoạch cổ phần hóa trong thời hạn 120 ngày (cho đến Đại hội cổ đông thành lập và đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra Quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án cổ phần hóa của Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre cho Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố (177 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày 5 mỗi tháng.

5. Báo cáo Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

Điều 3. Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre được sử dụng con dấu của Doanh nghiệp để lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các quy định của Bộ Tài chính cho đến khi Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN.TW
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- Ban TC/TU, Liên đoàn Lao động .TP
- Thường trực BĐMQLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước TP, Cục Thuế TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)


KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 
 


Nguyễn Thiện NhânVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản