10444

Quyết định 35/1999/QĐ-BCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10444
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 35/1999/QĐ-BCN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 35/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 12/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 35/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 12/06/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 126/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội;
Căn cứ Quy định tạm thời về nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của các trường đại học, cao đẳng được ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-BĐH ngày 17 tháng 7 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (trước đây) nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội trực thuộc Bộ Công nghiệp, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật-kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học-công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội. Trường chịu sự quản lý Nhà nước cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng;

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: THE HANOIINDUSTRIAL

COLLEGE;

- Viết tắt : HIC;

- Trụ sở chính : Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

- Cơ sở 2 : Xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu và quy mô đào tạo.

1- Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng kỹ thuật-kinh tế, cao đẳng dạy thực hành kỹ thuật công nghiệp hướng nghiệp cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung học kỹ thuật-kinh tế, công nhân kỹ thuật theo Quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục-đào tạo của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành theo Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ;

2- Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế-kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài ngành;

3- Nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ chuyên ngành công nghiệp; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất-kinh doanh;

4- Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo- bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, triển khai khoa học-công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

5- Quản lý, phát triển, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh, cơ sở vật chất và các nguồn kinh phí của Trường và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Trường;

Quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân của Trường: từ 4000 đến 5000 sinh viên, học sinh.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trường.

1- Lãnh đạo:

- Hiệu trưởng;

- Các Phó Hiệu trưởng;

2- Các bộ môn chuyên môn nghiệp vụ:

- Các Phòng, Ban chuyên môn , nghiệp vụ;

- Các Khoa, Bộ môn và Ban nghề;

3- Các bộ phận phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ (gồm các Trung tâm: Đào tạo công nghệ cao; Dịch vụ Đào tạo-Thực nghiệm khoa học, sản xuất; Ngoại ngữ và Tại chức; Lái xe ô tô; Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và Dịch vụ đời sống sinh viên, học sinh);

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường trình Bộ duyệt, ban hành;

- Trên cơ sở Điều lệ được phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí sắp xếp cán bộ, giáo viên cho từng bộ phận theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch của trường đại học, cao đẳng tại Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng-Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ;

- Xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các trung tâm phục vụ, dịch vụ và chuyển giao công nghệ trình Bộ xem xét, quyết định.

Điều 4. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng, các Cục trưởng các Cục Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Khoa học, Công nghệ và MT;
- Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Công báo;
- Lưu VP, TCCB.

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Huy CônVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản