145433

Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp, phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, cho học sinh, sinh viên cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp tập trung xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

145433
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp, phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, cho học sinh, sinh viên cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp tập trung xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3477/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 02/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3477/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 02/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3477/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THIẾT KẾ CƠ SỞ MẪU NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, NHÀ Ở PHỤC VỤ DI DÂN GPMB, NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh và phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuế;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 341/BXD-KTQH ngày 11/3/2011 và số 11/BXD-QLN ngày 08/3/2012, chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 8257/UBND-XD ngày 18/10/2010 về việc hoàn chỉnh, ban hành hồ sơ thiết kế Mẫu điển hình nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở phục vụ di dân GPMB trên địa bàn Thành phố:

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3689/TTr-SXD-TĐ ngày 14/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở” gồm nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua), nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở phục vụ di dân GPMB, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo áp dụng khi lập thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng các loại nhà ở nêu trên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, như sau:

- 03 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua) có kí hiệu XH01, XH02, XH03).

- 10 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp (kí hiệu TNT01, TNT02, TNT03, TNT04, TNT05, TNT06, TNT07, TNT08, TNT09, TNT10).

- 05 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở phục vụ di dân GPMB (kí hiệu TĐC01, TĐC02, TĐC03, TĐC04, TĐC05).

- 03 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo (kí hiệu SV01, SV02, SV03).

- 04 tập thiết kế cơ sở Mẫu nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung (kí hiệu CN01, CN02, CN03, CN04).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Khuyến khích Chủ đầu tư áp dụng mẫu nhà ở được công bố tại Quyết định này, khi sử dụng mẫu nhà ở để lập dự án đầu tư xây dựng công trình thì được miễn các thủ tục như thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình.

2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức công bố “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở”, ban hành Hướng dẫn chi tiết áp dụng Bộ thiết kế cơ sở mẫu các loại nhà ở nêu trên; Cung cấp hồ sơ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở (miễn thiết kế phí và quyền tác giả) khi Chủ đầu tư lựa chọn và yêu cầu.

3. Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết theo thiết kế mẫu do chủ đầu tư lựa chọn, đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết.

4. UBND các Quận, Huyện, Thị xã, các Sở, ban, ngành có dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngân sách của Thành phố đều phải nghiên cứu áp dụng mẫu được công bố trong “Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở” này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để b/cáo);
- TT HĐND Thành phố (để b/cáo);
- Đ/c CT UBNDTP (để b/cáo);
- Bộ XD;
- Như điều 3;
- Đài PT&THHN, Báo KTĐT (để đưa tin);
- CVP, PVP, QHXDGT, TH;
- Lưu: VT, QHnăng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản