326948

Quyết định 3428/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Tổ công tác xây dựng nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án 02-1133 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

326948
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3428/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Tổ công tác xây dựng nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án 02-1133 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3428/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3428/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3428/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NHÓM NÒNG CỐT VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016 THEO ĐỀ ÁN 02-1133

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 220/KH-BCĐ-ĐA1133 ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ban Chỉ đạo “Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016” về việc thực hiện “Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016” năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3427/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xây dựng nhóm nòng cốt về tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư năm 2016 theo Đề án 02-1133;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng nhóm nòng cốt về phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ trưởng;

2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó thường trực;

3. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - Tổ viên;

4. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên - Tổ viên;

5. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Tổ viên;

6. Bà Nguyễn ThBích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Tổ viên;

7. Bà Lê ThThu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - T viên;

8. Ông Lê Huy Hoàng, chuyên viên phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Tổ viên;

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng 04 nhóm nòng ct về phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Yên. Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được lấy từ kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam tài trợ thực hiện Đề án 1133 được chuyển qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC, HH.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản