301820

Quyết định 3426/QĐ-UBND năm 2015 về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

301820
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3426/QĐ-UBND năm 2015 về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 3426/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3426/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3426 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 631/TTr-SNV ngày 23 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm thành Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Lãnh đạo chi cục Kiểm lầm gồm: Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục Kiểm lâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

c) Các Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

a) Các phòng thuộc Chi cục

- Phòng Hành chính, tổng hợp;

- Phòng Thanh tra, pháp chế;

- Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên;

- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;

- Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng;

b) Các đội thuộc Chi cục

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2

c) Các Hạt trực thuộc Chi cục

- Hạt Kiểm lâm thành phố Sơn La;

- Hạt Kiểm lâm huyện Mộc Châu;

- Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu;

- Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn;

- Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu;

- Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai;

- Hạt Kiểm lâm huyện Mường La;

- Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên;

- Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên;

- Hạt Kiểm lâm huyện Sông Mã;

- Hạt Kiểm lâm huyện Sốp Cộp;

- Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ;

- Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha;

- Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sốp Cộp;

- Hạt Kiểm lâm từng đặc dụng Tà Xùa.

d) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Côpia;

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa;

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha;

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Sốp Cộp.

3. Biên chế các Phòng, Đội, Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục là biên chế hành chính được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền giao.

Số lượng người làm việc của Ban Quản lý rừng đặc dụng được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Ban Quản lý rừng đặc dụng trong tổng số lượng người làm việc của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm Sơn La; Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm và nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc; Quyết định số 95/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 1997 của UBND tỉnh về việc về thành lập Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Sơn La./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Trung tâm Công báo.
- Lưu: VT, NC, D45b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản