5625

Quyết định 34/2004/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5625
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 34/2004/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 34/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/08/2004 Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 34/2004/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/08/2004
Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÍA BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 88/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc là đơn vị sự nghiệp bảo vệ thực vật trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của trung tâm gồm các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên từ Khánh Hoà trở ra.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện kiểm định chất lượng nguyên liệu, thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, lưu chứa, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán, sử dụng theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, nitrat trong nông sản, lâm sản và môi trường nông nghiệp;

3. Thực hiện khảo nghiệm hiệu lực sinh học, xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký tại Việt Nam;

4. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện khảo sát, thực nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật;

5. Xây dựng mạng lưới kiểm định chất lượng, dư lương và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

6. Tổ chức đánh giá kết quả khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

7. Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm định chất lượng, dư lượng và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

8. Thu phí, lệ phí kiểm định chất lượng, dư lượng, khảo nghiệm hiệu lực sinh học và xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;

9. Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về chất lượng, dư lượng và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

10. Quản lý viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được Cục giao;

11. Thực hiện các dịch vụ về bảo vệ thực vật;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bổ nhiệm theo quy định;

Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm và về nhiệm vụ được giao;

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Giám đốc không quá 2 người.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật;

c) Phòng Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật qui định Quy chế làm việc của đơn vị.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ; Quyết định này thay thế Quyết định số 69/NN-TCCB/QĐ ngày 07 tháng 02 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc chuyển Trung tâm Kiểm định hoá chất bảo vệ thực vật thành Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản