Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3384/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp để xây dựng đề án chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thành lập Ban chuyển đổi tại doanh nghiệp Nhà xuất bản Trẻ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3384/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3384/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3384/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN SANG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VÀ THÀNH LẬP BAN CHUYỂN ĐỔI TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ XUẤT BẢN TRẺ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Căn cứ Quyết định số 5075/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
Xét đề nghị của Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 383/TV ngày 26 tháng 5 năm 2004 về việc cử nhân sự tham gia Ban chuyển đổi tại doanh nghiệp Nhà xuất bản Trẻ ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (Tờ trình số 262/ĐMDN ngày 07 tháng 6 năm 2004);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chọn Doanh nghiệp để xây dựng đề án chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thành lập Ban chuyển đổi tại doanh nghiệp Nhà xuất bản Trẻ thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gồm các Ông-Bà sau đây :

1. Trưởng ban : Đồng chí Quách Thu Nguyệt, Giám đốc, Tổng biên tập.

2. ủy viên Thường trực : Đồng chí Ngô Thị Thu Tâm, Kế toán trưởng.

3. Các ủy viên khác :

- Đồng chí Nguyễn Thế Truật, Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ ;

- Đồng chí Đặng Thục Trinh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn ;

- Đồng chí Nguyễn Thành Kiến, Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh quản trị ;

- Đồng chí Nguyễn Thị Lương Ngọc, Trưởng Ban biên tập Thanh niên ;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Xuân, Trưởng phòng phát hành ;

- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thường trực Tổ Đổi mới doanh nghiệp Thành đoàn ;

- Đồng chí Nguyễn Đức Tèo, Thành viên Tổ Đổi mới doanh nghiệp Thành đoàn.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Nhà xuất bản Trẻ do Trưởng ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Nhà xuất bản Trẻ gồm :

1. Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của các Bộ Ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Xác định thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp, báo cáo về Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

3. Thẩm định cấp cơ sở các phương án chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo kết quả tại thời điểm chuyển đổi nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

4. Lập kế hoạch chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong thời hạn 90 ngày (cho đến ngày đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án chuyển đổi Nhà xuất bản Trẻ thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (số 177 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày mùng 5 mỗi tháng.

5. Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3. Ban chuyển đổi doanh nghiệp Nhà xuất bản Trẻ được sử dụng con dấu của Nhà xuất bản Trẻ trong quá trình xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho đến khi đăng ký kinh doanh xong.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Thường vụ Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, Trưởng ban chuyển đổi doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- TT Ban Đổi mới QLDN/TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 Nguyễn Thiện NhânVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản