5650

Quyết định 3382/QĐ-UB xác định giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Công nghiệp Cao su do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5650
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3382/QĐ-UB xác định giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Công nghiệp Cao su do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3382/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3382/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 06/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3382/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CAO SU.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ, Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Công nghiệp Cao su của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp lập ngày 04 tháng 12 năm 2003 ;
Căn cứ Thông báo số 471/ĐMDN ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố về việc thông qua đề án cổ phần hóa của Công ty Công nghiệp Cao su ;
Căn cứ Công văn số 4237/TC-TCDN ngày 22 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc giảm giá trị phần vốn Nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Công nghiệp Cao su do đánh giá lại ;
Căn cứ Tờ trình số 2945/HĐXĐGT ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Công ty Công nghiệp Cao su như sau :

Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa là: 36.939.643.956 đồng (Ba mươi sáu tỷ chín trăm ba mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi ba ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 30.311.260.608 đồng (Ba mươi tỷ ba trăm mười một triệu hai trăm sáu mươi ngàn sáu trăm lẻ tám đồng).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị trên sổ sách kế toán) :

- Tài sản không cần dùng: 0 đồng

- Tài sản chờ thanh lý: 670.787.071 đồng.

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Công nghiệp Cao su thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao cho Công ty Công nghiệp Cao su phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý tài sản ghi tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Công ty Công nghiệp Cao su có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Công nghiệp Cao su và Giám đốc các sở-ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- TT/UBND thành phố
- TT/BĐM QLDN. TP
- Sở Tài chính
- Cục Thuế thành phố
- Chi cục TCDN/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN, TM
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản