5657

Quyết định 3372/QĐ-UB duyệt điều chỉnh bổ sung Hồ sơ mời sơ tuyển và Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.Gói thầu: số 10 - Hạng mục Cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; Dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh; đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5657
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3372/QĐ-UB duyệt điều chỉnh bổ sung Hồ sơ mời sơ tuyển và Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.Gói thầu: số 10 - Hạng mục Cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; Dự án: Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh; đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3372/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 06/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3372/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 06/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3372/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN. GÓI THẦU: SỐ 10 - HẠNG MỤC CẢI TẠO KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ; DỰ ÁN: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 về việc ban hành Quy chế Đấu thầu, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Đấu thầu; Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26 tháng 5 năm 2000 và Thông tư số 01/2004/TT-BKH ngày 02 tháng 02 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Đấu thầu ;
Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án khả thi thoát nước thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè); Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều I - Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày ngày 19 tháng 5 năm 2000 và Công văn số 450/CP-QHQT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán của dự án vay vốn WB;
Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) được ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 05 tháng 7 năm 2001, khoản tín dụng số 3475-VN;
Căn cứ công văn số 313/CP-CN ngày 04 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kế hoạch đấu thầu gói thầu số 9 và thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thầu thuộc giai đoạn 2 của dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè);
Căn cứ quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về Duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển và Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ nhà thầu dự sơ tuyển gói thầu số 10 (Hạng mục Cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) thuộc giai đoạn 2 của dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 147/CV-VSMTTP ngày 10 tháng 06 năm 2004 về trình duyệt bổ sung Hồ sơ mời sơ tuyển và Tiêu chuẩn đánh giá sơ tuyển cho hạng mục Cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (gói thầu số 10) thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2909/KHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung Hồ sơ mời sơ tuyển và Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ nhà thầu dự sơ tuyển gói thầu số 10 (Hạng mục Cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) thuộc giai đoạn 2 của dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè), sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Hồ sơ hoàn chỉnh đã điều chỉnh, bổ sung gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh, do Ban quản lý dự án lập và trình duyệt kèm theo công văn số 147/CV-VSMTTP ngày 10 tháng 06 năm 2004.

Điều 2.- Giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và tiêu chuẩn đánh giá trong các tài liệu trình duyệt.

Giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến không phản đối của Ngân hàng Thế giới, tổ chức thực hiện công tác sơ tuyển nhà dự thầu cho gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Quy chế đấu thầu hiện hành, quy định của Ngân hàng Thế giới và nội dung phê duyệt nêu tại Điều 1 của quyết định này.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ ĐT-MT
- Lưu(ĐT-Ng)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn ĐuaVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản