378392

Quyết định 3354/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần II) thuộc đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

378392
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3354/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần II) thuộc đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

Số hiệu: 3354/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3354/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên
Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3354/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỢP PHẦN QUY HOẠCH CHI TIẾT LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP SAU CÁC TRẠM 110KV (HỢP PHẦN II) THUỘC ĐỀ ÁN “ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ quyết định số 4016/QĐ-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016- 2025, có xét đến năm 2035 - Hp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt đề cương và dự toán Đề án xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2218/TTr-SCT ngày 22/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần II) thuộc đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với các nội dung chính sau:

I. Mc tiêu, đnh hướng phát triển lưới đin

II. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên là đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch đòi hỏi phải đảm bảo các tiêu chuẩn kthuật, độ tin cậy, tính kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống; phải phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển lâu dài.

b. Mục tiêu cụ thể

- Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2016-2020 là 7,5-8%/năm, giai đoạn 2021-2025 là 7%/năm, giai đoạn 2026-2030 là 6%/năm, giai đoạn 2031-2035 là 4,5%/năm.

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy đảm bảo phát triển kinh tế chính trị và an sinh xã hội của địa phương; hoàn thiện hệ thống lưới điện; giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp.

- Tập trung phát triển lưới điện 22kV tại khu vực thành phố Hưng Yên, thị trấn và các khu công nghiệp, khu đô thị mới. Riêng đối với khu vực thành phố Hưng Yên, sẽ chuyển dn cấp điện áp 35kV về vận hành ở cấp điện áp 22kV và tiến hành ngầm hóa phần đường dây trung áp, hạ áp. Đối với lưới điện tại khu đô thị mới, thị trn khuyến khích thực hiện ngầm hóa.

1.2. Định hướng phát triển lưới điện

- Phát triển lưới điện phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

- Phát triển lưới điện phân phối phù hợp với lưới điện truyền tải 220kV và 110kV; hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiu tn thất điện năng.

- Từng bước hiện đại hóa lưới điện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và tự động hóa của lưới điện, nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACTS, SVC để nâng cao giới hạn truyền tải; từng bước hiện đại hóa hệ thống điều khin lưới điện.

2. Nội dung Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trm 110kV

2.1. Các tiêu chuẩn thiết kế

2.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế lưới điện trung áp

a. Cấu trúc lưới điện

- Lưới trung áp được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Mạch vòng được cấp điện từ 2 trạm 110kV, từ 2 thanh cái phân đoạn của 1 trạm 110kV có 2 máy biến áp hoặc từ 2 thanh cái trạm biến áp 110kV. Đối với khu vực có mật độ phụ tải thấp, khu vực phụ tải phát triển đơn lẻ hoặc không yêu cầu cấp điện đặc biệt lưới điện được thiết kế hình tia.

- Các đường trục trung áp ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ (60÷70)% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

- Để đảm bảo độ tin cậy, cần tăng cường lắp đặt các thiết bị đóng lại (Recloser) trên các tuyến trung áp quan trọng và các nhánh nhằm phân đoạn sự cố. Tăng cường bổ sung cầu dao phân đoạn ở đầu các nhánh rẽ để phân đoạn lưới điện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

- Tăng cường phân đoạn sự cố các đường trục, các nhánh rẽ lớn bằng các thiết bị Recloser, LBS, PS, LBFCO, FCO..khu vực thành phố trang bị hệ thống thiết bị bảo vệ, điều khiển hiện đại.

b. Tiết diện dây dẫn

- Cáp ngầm trung áp xây dựng mới đường trục sử dụng cáp có tiết diện ≥240mm2, các nhánh rẽ có khả năng phát triển phụ tải sử dụng cáp điện có tiết diện từ 7÷120mm2. Cáp ngầm sử dụng cáp khô 3 pha, cách điện XLPE có đặc tính chống thấm dọc và ngang.

- Đường dây trên không có tiết diện đường trục ≥ 120mm2, tiết diện đường nhánh có khả năng phát triển phụ tải ≥ 70mm2. Nhánh đường dây cấp điện cho phụ tải cụ thể căn cứ vào công sut phụ tải đlựa chọn tiết diện dây dẫn cho phù hợp.

c. Gam máy biến áp phụ tải

- Đối với trạm biến áp công cộng, công suất trạm được tính toán theo nguyên tc đủ khả năng cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính đã được quy định.

- Công suất trạm: Được lựa chọn phù hợp mật độ phụ tải với hệ số mang tải từ 65% trở lên. Máy biến áp 3 pha sử dụng các gam công suất 100÷2.000kVA. Ba máy biến áp 1 pha, sử dụng các gam công suất 3x25÷3x50kVA.

- Đối với các khách hàng là tổ chức, cá nhân có sử dụng trạm biến áp riêng, gam công sut máy được thiết kế lp đặt theo công sut phụ tải và đặc tính kthuật công nghệ của dây chuyền sản xuất và phải đảm bảo cosφ ≥ 0,9. Trường hợp cosφ < 0,9, bên mua phải lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng hoặc mua thêm công suất phản kháng trên hệ thống điện của bên bán để nâng công suất cosφ đạt từ 0,9 trở lên.

d. Tiêu chuẩn về tổn thất điện áp khi thiết kế

Các đường dây trung áp thiết kế sao cho tổn thất điện áp lớn nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và ≤ 10% chế độ sau sự cố.

2.1.2. Tiêu chuẩn thiết kế lưới điện hạ áp

- Áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp.

- Lưới hạ áp được xây dựng theo cấu trúc mạch vòng vận hành hở, trong đó mỗi lộ ra hạ áp được liên kết với một nhánh khác tại tủ hạ áp để dự phòng cho trường hợp sự cố. Trong điều kiện bình thường, tải mỗi nhánh bằng 50% tải định mức dây dẫn đcó thể hỗ trợ nhánh khác trong trường hợp sự cố.

- Đường dây trên không hạ áp sử dụng cáp vặn xoắn ABC hoặc cáp bọc, đường trục dây pha có tiết diện ≥ 120mm, đường nhánh dây pha có tiết diện ≥ 50mm2.

- Đường cáp ngầm hạ áp sử dụng cáp ngầm đường trục dây pha có tiết diện ≥ 120mm2, đường nhánh dây pha có tiết diện ≥ 50mm2.

- Nhánh đường dây cấp điện cho phụ tải cụ thể căn cứ vào công suất phụ tải để lựa chọn tiết diện dây dẫn cho phù hợp.

- Bán kính cấp điện lưới hạ áp ≤ 300m đối với khu vực thành thị và ≤ 500m đi với khu vực nông thôn.

- Đồng thời với việc xây dựng mới các trạm biến áp phân phối, xây dựng mới các đường trục, đường nhánh tới các hộ tiêu thụ, kết hợp ngầm hóa đường dây trung áp, hạ áp trên các tuyến phô, khu đô thị, thị trấn để cải thiện mỹ quan đô thị, giảm bán kính cấp điện và tn thất kỹ thuật lưới hạ áp sao cho tổn thất điện áp ≤ 5% trong trường hợp vận hành bình thường và ≤ 10% trong trường hợp sự cố.

- Đường dây hạ áp ngầm được đặt trong ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE xuất phát từ trạm hạ áp đi ngâm trên vỉa hè hoặc sát bó vỉa đường dọc trước nhà của hộ phụ tải. Trên trục chính lp tủ phân phối hạ áp đặt trên nền gạch, mỗi tủ được sử dụng cho từ 8÷12 hộ sử dụng điện 1 pha và từ 2÷4 hộ 3 pha tùy theo loại tủ.

- Dây dẫn vào hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt dùng cáp có tiết diện ≥ 4mm2, chiu dài từ công tơ vào nhà dân không quá 30m.

2.2. Quy hoạch phát triển chi tiết lưới điện trung, hạ áp sau các trạm biến áp 110kV giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

Khối lượng xây dựng mới lưới điện trung và hạ áp toàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025 như sau:

a. Lưới điện phân phối trung áp

- Giai đoạn 2016-2020:

+ Xây dựng mới 318 trạm biến áp 35(22)/0,4 kV với tổng công suất 124.870 kVA;

+ Xây dựng mới 528 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất 387.940 kVA;

+ Cải tạo nâng công sut 191 trạm biến áp với tổng công suất 46.715 kVA.

+ Xây dựng mới 258 km đường dây 35 kV; 373 km đường dây 22 kV; cải tạo 307 km đường dây trung áp;

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Xây dựng mới 313 trạm biến áp 35(22)/0,4 kV với tổng công suất 132.660 kVA;

+ Xây dựng mới 606 trạm biến áp 22/0,4 kV với tổng công suất 488.560 kVA;

+ Cải tạo nâng công sut 66 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm 18.955 kVA;

+ Xây dựng mới 146 km đường dây 35 kV; 339 km đường dây 22 kV; cải tạo 152 km đường dây trung áp;

b. Lưới điện phân phối hạ áp và công tơ

- Giai đoạn 2016-2020:

+ Xây dựng mới 2.397 km; cải tạo 639 km đường dây hạ áp;

+ Lắp mới 36.968 công tơ 1 pha.

- Giai đoạn 2021-2025:

+ Xây dựng mới 1.974 km; cải tạo 509 km đường dây hạ áp;

+ Lắp mới 30.957 công tơ 1 pha.

3. Cơ chế và nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện

3.1. Cơ chế huy động vốn đầu tư

- Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hưng Yên đầu tư lưới điện 110kV, lưới điện trung áp, hạ áp đến công tơ;

- Đối với khách hàng là khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, khu chung cư, khu dân cư,... ngành Điện sẽ đầu tư đến chân hàng rào công trình;

- Lưới hạ áp được huy động một phần từ các nguồn vốn hợp pháp khác;

- Đường dây ra sau công tơ cấp điện đến tùng hộ do vốn của khách hàng đầu tư.

3.2. Tng hợp vốn đầu tư

Theo tính toán tổng vốn đầu tư cho việc xây dựng và cải tạo lưới điện trung và hạ áp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 là 5.482,7 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện trung áp là: 3.164,6 tỷ đồng;

- Vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện hạ áp là: 2.318,1 tỷ đồng;

4. Nhu cầu cầu sử dụng đất

4.1. Nhu cầu sử dụng đất cho các công trình trạm biến áp

Theo phương án phát triển điện lực đã lựa chọn, tổng nhu cầu sử dụng đất cho nhu cầu xây dựng mới các công trình trạm biến áp giai đoạn 2016-2025 là 15.382m2, trong đó giai đoạn 2016-2020 là 7.404m2, giai đoạn 2021-2025 là 7.978m2.

4.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các công trình đường dây

- Đường dây trung áp: Theo phương án phát triển điện lực đã lựa chọn, tng nhu cầu sử dụng đất cho các tuyến đường dây trung áp giai đoạn 2016-2025 là 6.843.520m2, trong đó giai đoạn 2016-2020 là 3.879.670m2 và giai đoạn 2021-2025 là 2.963.850m2. Nhu cầu chiếm đất vĩnh viễn cho các vị trí móng cột là: 146.697m2.

- Đường dây hạ áp: Theo phương án phát triển điện lực đã lựa chọn, tổng nhu cầu sử dụng đất cho các tuyến đường dây hạ áp giai đoạn 2016-2025 là 4.244.417m2, trong đó giai đoạn 2016-2020 là 2.348.142m2 và giai đoạn 2021-2025 là 1.896.275m2. Nhu cầu chiếm đất vĩnh viễn cho các vị trí móng cột là: 137.219m2.

5. Giải pháp quản lý, thực hiện quy hoạch

5.1. Quản lý quy hoạch

- Sở Công Thương chủ trì, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quy hoạch phát triển các công trình điện trên địa bàn theo Luật Điện lực, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công Thương và các văn bản hiện hành;

- Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí dự trữ quỹ đất và tiến hành thủ tục bổ sung quy hoạch sử dụng đất đối với phần đất để xây dựng các công trình lưới điện trung, hạ áp đến năm 2025 đã được phê duyệt;

- Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển lưới điện ở các vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5.2. Thực hiện quy hoạch

- UBND các huyện, thành phố: Quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt, bố trí quỹ đất cho các công trình điện theo quy hoạch.

- Công ty Điện lực Hưng Yên căn cứ vào nội dung quy hoạch được duyệt, cân đi nguồn vn và đưa vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện quy hoạch;

- Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch. Phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên tiến hành các thủ tục công bQuy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) theo quy định hiện hành.

Quá trình thực hiện có vướng mắc, giao Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên và thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Hưng Y
ên Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, CV: KT2BT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

PHỤ LỤC 1

NHU CẦU CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Bảng 1.1. Nhu cầu công suất các huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến 2020-2025 (đơn vị: kW)

Stt

Huyn, thành phố

CN-XD

Nông, lâm, thủy sn

TM, KS, Nhà hàng

QL& TDDC

Hoạt động khác

Pmax

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

1

Thành phố Hưng Yên

27.300

44.700

3.830

6.630

5.600

14.400

68.500

100.800

17.100

37.900

87.300

157.800

2

Huyện Ân Thi

9.400

15.900

3.590

3.590

500

1.200

52.100

71.900

1.000

1.200

57.200

85.000

3

Huyện Khoái Châu

26.000

41.900

3.500

4.900

700

1.200

74.400

111.600

1.800

2.400

85.600

141.800

4

Huyện Kim Động

26.300

50.700

3.300

3.510

600

1.000

45.800

63.200

1.800

2.000

57.000

97.500

5

Huyện Mỹ Hào

200.600

271.100

3.830

4.530

1.400

2.000

58.800

108.900

2.500

3.200

223.900

324.500

6

Huyện Phù Cừ

9.800

16.800

2.450

2.520

300

400

31.600

43.600

600

800

36.200

54.900

7

Huyện Tiên Lữ

9.600

16.300

5.120

5.820

300

400

34.800

48.000

600

700

40.300

60.800

8

Huyện Văn Giang

31.700

69.100

4.030

4.730

1,000

2.000

68.500

131.900

1.800

2.500

82.000

167.100

9

Huyện Văn Lâm

408.500

551.200

3.120

3.850

2.000

4.000

48.700

76.200

1.800

2.400

428.000

590.100

10

Huyện Yên Mỹ

150.200

223.500

1.920

2.620

2.700

4.600

55.900

77.100

1.700

2.300

172.000

262.500

 

Tổng

805.000

1.236.000

24.300

29.900

14.300

29.600

499.600

730.900

28.700

52.800

1.070.000

1.680.000

Bảng 1.2. Nhu cầu điện năng các huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến 2020-2025 (đơn vị GWh)

Stt

Huyn, thành phố

CN-XD

Nông, lâm, thủy sản

TM, KS, Nhà hàng

QL&TDDC

Hoạt động khác

Tổng thương phẩm

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

1

Thành phố Hưng Yên

131

242

4,6

8,1

18,3

47,8

136

204

45,6

104,8

335,8

606,6

2

Huyện Ân Thi

45

86

4,3

4,4

1,6

4,0

103

146

2,7

3,3

157,2

243,4

3

Huyện Khoái Châu

125

226

4,2

6,0

2,3

4,0

148

226

4,8

6,6

284,1

469,4

4

Huyện Kim Động

127

274

3,9

4,3

2,0

3,3

91

128

4,8

5,5

228,2

415,3

5

Huyện Mỹ Hào

966

1.465

4,6

5,6

4,6

6,6

117

221

6,7

8,8

1.098,3

1.706,6

6

Huyện Phù Cừ

47

91

2,9

3,1

1,0

1,3

63

88

1,6

2,2

115,4

185,8

7

Huyện Tiên Lữ

46

88

6,1

7,1

1,0

1,3

69

97

1,6

1,9

124,0

195,8

8

Huyện Văn Giang

153

373

4,8

5,8

3,3

6,6

136

268

4,8

6,9

301,4

660,2

9

Huyện Văn Lâm

1.967

2.978

3,7

4,7

6,5

13,3

97

155

4,8

6,6

2.078,4

3.157,2

10

Huyện Yên Mỹ

723

1.208

2,3

3,2

8,8

15,3

111

156

4,5

6,4

849,7

1.388,7

 

Tổng

4.330

7.030

41

52

49

104

1.070

1.690

82

153

5.572

9.029

 

PHỤ LỤC 2

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên)

TT

Hạng mục

Đơn vị

Giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2021-2025

1

TBA phân phối

 

 

 

a

Xây dựng mới

trạm/kVA

846 / 512.810

919 / 621.220

-

Trạm Điện lực

trạm/kVA

458 / 147.560

445 / 165.210

-

Trạm Khách hàng

trạm/kVA

388 / 365.250

474 / 456.010

b

Cải tạo

trạm/kVA

191 / 46.715

66 / 18.955

-

Trạm Điện lực

trạm/kVA

156 / 33.045

56 / 16.575

-

Trạm Khách hàng

trạm/kVA

35 / 13.670

10 / 2.380

2

Lưới trung áp

 

 

 

a

Xây dựng mới

km

631

485

-

Đường dây 35 kV

km

258

146

-

Đường dây 22 kV

km

373

339

B

Cải tạo

km

307

152

3

Lưới hạ áp

 

 

 

A

Đường trục hạ áp

 

2.397

1.974

-

Xây dựng mới

km

2.298

1.818

 

Cáp ngầm

km

99

156

-

Cải tạo

km

639

509

B

Công tơ

cái

36.968

30.957

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ KÈM THEO HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH HƯNG YÊN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên)

TT

TÊN BẢN VẼ

KÍ HIỆU

1

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Văn Lâm đến năm 2025

D842-HPII-VL-01

2

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Văn Lâm đến năm 2025

D842-HPII-VL-02

3

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Văn Giang đến năm 2025

D842-HPII-VG-03

4

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Văn Giang đến năm 2025

D842-HPII-VG-04

5

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Mỹ Hào đến năm 2025

D842-HPII-MH-05

6

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Mỹ Hào đến năm 2025

D842-HPII-MH-06

7

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Yên Mỹ đến năm 2025

D842-HPII-YM-07

8

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Yên Mỹ đến năm 2025

D842-HPII-YM-08

9

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Khoái Châu đến năm 2025

D842-HPII-KC-09

10

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Khoái Châu đến năm 2025

D842-HPII-KC-10

11

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Kim Động đến năm 2025

D842-HPII-KĐ-11

12

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Kim Động đến năm 2025

D842-HPII-KC-12

13

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Ân Thi đến năm 2025

D842-HPII-AT -13

14

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Ân Thi đến năm 2025

D842-HPII-AT-14

15

Bản đồ lưới điện trung áp TP Hưng Yên đến năm 2025

D842-HPII-TPHY-15

16

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp TP Hưng Yên đến năm 2025

D842-HPII-TPHY-16

17

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Tiên Lữ đến năm 2025

D842-HPII-TL-17

18

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Tiên Lữ đến năm 2025

D842-HPII-TL-18

18

Bản đồ lưới điện trung áp huyện Phù Cừ đến năm 2025

D842-HPII-PC-19

20

Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp huyện Phù Cừ đến năm 2025

D842-HPII-PC-20

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản