10341

Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10341
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3309/1999/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 18/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3309/1999/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành: 18/09/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3309/1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN THÔNG TIN-THƯ VIỆN Y HỌC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Căn cứ Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Y tế.
Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương tại tờ trình số 18/TT-VTT ngày 11/5/1999.
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học-Đào tạo - Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ, Thứ trưởng BYT
- Văn phòng Chính phủ
- Ban TCCB Chính phủ {để biết,
- Bộ Khoa học-CN-MT
- Các Vụ, Cục, V/phòng và T/tra Bộ
- Pháp chế
- Viện TTTVYHTW
- Lưu BYT/TC
- Lưu trữ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 Đỗ Nguyên Phương

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN THÔNG TIN-THƯ VIỆN Y HỌC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3309/1999/QĐ-BYT ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bản điều lệ này quy định những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương.

Điều 2. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được thành lập theo Quyết định số 1249/BYT-QĐ ngày 31 tháng 10 năm 1979 của Bộ Y tế.

Tên Viện : Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương .

Tên tiếng Anh : Central institute for Medical Science Information.

Tên viết tắt : CIMSI.

Trụ sở làm việc : 13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số điện thoại : 84.4.8264040, 84.4.8254316, 84.4.8264045.

Số Fax : 84.4.8242668.

E-mail : vttyh@hn.vnn.vn.

Điều 3. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương là một đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng, được mở tài khoản nội tệ (đồng Việt Nam) và ngoại tệ tại kho bạc và ngân hàng.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện việc hợp tác nghiên cứu, khai thác xử lý và phục vụ Thông tin-Thư viện y dược, triển khai các chương trình dự án quốc gia và quốc tế được quy định trong điều 5 và điều 6 dưới đây của điều lệ này, Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được nhận tài chính (bằng tiền hoặc hiện vật) theo cơ chế hợp đồng và thực hiện thu chi theo đúng Luật Tài chính và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN

Điều 5. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương có chức năng nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin thư viện y dược, phục vụ thông tin và xây dựng thư viện, chỉ đạo công tác chuyên môn và nghiệp vụ trong mạng lưới thông tin thư viện y dược của ngành y tế (toàn quốc) và là đầu mối triển khai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin thư viện nước. Biên soạn, biên tập, in ấn, xuất bản và phát hành Tạp chí Thông tin Y Dược, các tư liệu công cụ, tra cứu và các ấn phẩm thông tin khác phục vụ lãnh đạo Bộ Y tế, các cơ quan trung ương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, phòng bệnh chữa bệnh và các cơ sở khác trong toàn ngành. Tham gia vào việc xây dựng mạng lưới quốc gia về thông tin y dược trên mạng Intranet và Internet.

6.3. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện y học trung ương, tổ chức kho tư liệu và công tác phục vụ bạn đọc, mục lục tra cứu, thư mục, biên mục để phục vụ cho cán bộ y tế trong toàn ngành, sinh viên năm cuối của các trường Đại học và Cao đẳng y dược và bạn đọc các ngành có liên quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu y dược Việt Nam, phục vụ việc thẩm định thông tin cho các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của ngành y tế.

6.4. Chỉ đạo ngành: Thiết kế xây dựng và chỉ đạo mạng lưới thông tin khoa học công nghệ y dược trong toàn quốc, tiêu chuẩn hóa và xây dựng các mô hình tổ chức, các quy chế hoạt động trong công tác thông tin và thư viện y dược, chỉ đạo, hợp tác và điều hành các đề tài nghiên cứu về thông tin và thư viện y dược.

6.5. Tham gia đào tạo, đào tạo lại và bổ túc nghiệp vụ cho cán bộ công chức y tế trong toàn quốc về thông tin khoa học công nghệ y dược, tin học ứng dụng và công nghệ thông tin ứng dụng trong nghiên cứu và thực hành y dược.

6.6. Hợp tác Quốc tế: là đầu mối Quốc gia về thông tin thư viện y dược. Viện phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ (Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Khoa học Đào tạo...) thực hiện nhiệm vụ hợp tác Quốc tế về thông tin thư viện y dược, xây dựng những dự án hợp tác song phương và đa phương, xây dựng kế hoạch và phát triển mối quan hệ quốc tế với các tổ chức quốc tế, chính phủ, phi chính phủ, cá nhân, các nhà khoa học công nghệ trong và ngoài nước về lĩnh vực thông tin y dược đã được Bộ Y tế cho phép và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

6.7. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh và truyền hình) trong và ngoài ngành, để phổ biến rộng rãi kiến thức y dược khoa học công nghệ về y dược và giới thiệu thành tựu y dược, khoa học công nghệ y dược phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

6.8. Quản lý đơn vị:

6.8.1. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, tiền lương, tài chính, cơ sở vật chất, vật tư thiết bị của Viện theo đúng các chế độ và chính sách của Nhà nước qui định.

6.8.2. Phát triển các dự án trong nước và quốc tế về thông tin thư viện y dược để tăng nguồn tài chính cho Viện.

6.8.3. Triển khai các dịch vụ thông tin khoa học công nghệ và thông tin y dược, xuất bản ấn phẩm và hoạt động báo chí để tăng nguồn kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức theo đúng các qui định của pháp luật Nhà nước.

Chương 3:

TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA VIỆN

Điều 7. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.

7.1. Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mọi hoạt động của Viện.

7.2. Các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng. Các phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng thực hiện một số nhiệm vụ do Viện trưởng phân công.

Điều 8. Hội đồng khoa học của Viện:

8.1. Hội đồng khoa học của Viện làm tư vấn cho Viện trưởng về công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, tổ chức hệ thống thông tin y dược.

8.2. Nhiệm kỳ của Hội đồng là 3 năm.

8.3. Thành phần và phương thức hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Điều 9. Tổ chức bộ máy của Viện gồm:

9.1. Khu vực quản lý:

9.1.1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp: bao gồm nghiên cứu khoa học, chỉ đạo ngành, đào tạo và hợp tác quốc tế.

9.1.2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

9.1.3. Phòng Kế toán Tài chính.

9.2. Khu vực chuyên môn:

9.2.1. Thư viện y học.

9.2.2. Phòng Biên tập: bao gồm: các Ban Biên tập, Ban Thư ký, Ban Trị sự các tạp chí và các ấn phẩm thông tin.

9.2.3. Phòng Tin học y dược.

9.2.4. Phòng Xuất bản: in, sao chụp và sản xuất các sản phẩm dịch vụ thông tin.

Khi có nhu cầu thành lập thêm các phòng, ban khác thì Viện trưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét và ra quyết định.

Điều 10. Cán bộ công chức của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được sắp xếp vào ngạch bậc, theo chức danh tiêu chuẩn công chức Nhà nước và theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 11. Biên chế của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương hằng năm do Viện trưởng lập kế hoạch theo nhu cầu của Viện và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét và quyết định.

Điều 12. Để đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được mời cán bộ khoa học công nghệ, chuyên gia thuộc các cơ quan trong và ngoài nước làm cộng tác viên.

Chương 4:

TÀI CHÍNH CỦA VIỆN

Điều 13. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương là đơn vị dự toán cấp II, thuộc Bộ Y tế, có tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Điều 14. - Kinh phí hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do:

+ Nguồn ngân sách Nhà nước cấp.

+ Nguồn thu từ dịch vụ khoa học kỹ thuật.

+ Nguồn thu khác.

- Kinh phí hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương chi đúng theo quy định của Nhà nước. 

Chương 5:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y TẾ

Điều 15. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương là cơ quan đầu ngành về về công tác thông tin thư viện y dược của ngành kinh tế chịu sự quản lý, lãnh đạo toàn diện là Bộ Y tế, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các cơ quan chức năng của Nhà nước và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước pháp luật.

Điều 16. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được hợp tác với các tổ chức quốc tế, chính phủ, phi chính phủ, cá nhân, các nhà khoa học công nghệ trong và ngoài nước về các hoạt động của Viện trong chức năng nhiệm vụ được giao.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 17. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi bổ sung bản điều lệ này thì Viện trưởng Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét và quyết định.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản