6257

Quyết định 330/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6257
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 330/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 330/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 330/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 31/12/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 330/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ HỖ TRỢ MỘT PHẦN LÃI VAY CHO CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI XE BUÝT HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về ban hành, sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh tại Công văn số 792/GT-VTCN ngày 22 tháng 10 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2.- Giao Sở Giao thông Công chánh tổ chức hướng dẫn thực hiện Quy chế trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.
Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực ủy ban nhân dân TP
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP
- Các Đoàn thể TP, Các Ban HĐND.TP
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Liên minh các Hợp tác xã thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT/Thg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đua

 

QUY CHẾ

HỖ TRỢ MỘT PHẦN LÃI VAY CHO CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI XE BUÝT HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1.- Các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt được hỗ trợ một phần lãi vay theo quy chế này bao gồm :

1. Xã viên đang hoạt động trong các Hợp tác xã vận tải hoặc Liên hiệp Hợp tác xã vận tải có chức năng kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hợp tác xã hay Liên hiệp Hợp tác xã vận tải có chức năng kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cá nhân là thành viên góp vốn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn có chức năng kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do một doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh làm nòng cốt thành lập.

Điều 2.- Những điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân quy định tại các Mục 1 và 2, Điều 1 của Quy chế này được hỗ trợ một phần lãi vay :

1. Tự mua xe, ngoài các dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng do Công ty Xe khách Sàigòn và các Liên hiệp Hợp tác xã vận tải làm chủ đầu tư, trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2004 (căn cứ vào thời điểm được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký xe) để thay thế xe buýt đang hoạt động của mình và đã hết niên hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

2. Có hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng thương mại có trụ sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và cam kết bảo đảm trả nợ đúng hạn.

3. Xe tự mua phải đúng tiêu chuẩn ngành hiện hành TCVN 4461-87 và 22 TCN 302-02 ; nếu mua xe đã qua sử dụng thì niên hạn sử dụng còn lại ít nhất là 15 (mười lăm) năm và được Sở Giao thông Công chánh xác nhận chấp thuận về chủng loại bằng văn bản.

4. Có giấy cam kết chỉ sử dụng xe vào mục đích hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho đến hết niên hạn sử dụng ; trường hợp sử dụng xe vào các mục đích khác thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền hỗ trợ đã nhận có tính thêm tỷ lệ bảo toàn vốn theo lãi suất ngân hàng.

Điều 3.- Điều kiện để các tổ chức, cá nhân quy định tại Mục 3, Điều 1 của Quy chế này được hỗ trợ một phần lãi vay :

1. Tự mua xe để góp vốn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2004 (căn cứ vào thời điểm được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký xe khi đăng ký chủ quyền cho pháp nhân công ty).

2. Các điều kiện khác như đã nêu tại các Mục 2, 3 và 4, Điều 2 Quy chế này.

Điều 4.- Thời gian và mức hỗ trợ một phần lãi vay :

1. Tỷ suất hỗ trợ cố định mỗi năm là 6,48% trên số dư nợ vay mua xe do ngân sách thành phố cấp bù.

2. Số dư nợ ban đầu được là giá mua xe được lấy theo giá mua của xe cùng chủng loại, công suất của các dự án đầu tư phương tiện do Công ty Xe khách Sàigòn và các Liên hiệp Hợp tác xã vận tải làm chủ đầu tư ; trường hợp xe mua đã qua sử dụng thì giá mua xe được tính tương ứng với niên hạn sử dụng còn lại của xe. Số dư nợ hàng năm của những năm sau là số dư nợ theo kế hoạch trả nợ đã cam kết với ngân hàng, không tính theo các trường hợp trễ hạn.

3. Thời gian được hỗ trợ một phần lãi vay là thời gian cho vay nợ của ngân hàng nhưng không quá 10 (mười) năm.

Điều 5.- Thanh toán chi phí hỗ trợ :

Sở Tài chính là cơ quan thanh toán chi phí hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức, cá nhân hội đủ các điều kiện theo quy chế này, có trách nhiệm :

1. Hướng dẫn, tiếp nhận thẩm định hồ sơ, xét duyệt thủ tục đăng ký, nhận tiền hỗ trợ.

2. Lập kế hoạch vốn hỗ trợ cho từng đối tượng, tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ hàng năm gởi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bố trí trong kế hoạch chương trình kích cầu của thành phố.

3. Tổ chức thanh toán chi phí hỗ trợ trực tiếp cho các ngân hàng theo định kỳ hàng quý.

4. Tổ chức thu hồi chi phí hỗ trợ (có tính bảo toàn vốn) nếu các đối tượng được hưởng không thực hiện đúng cam kết.

Điều 6.- Giao Sở Giao thông Công chánh và Sở Tài chính định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy chế này, đề xuất biện pháp, trình ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc hoặc bổ sung điều chỉnh nội dung quy chế cho phù hợp./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản