14658

Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ các Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT, 337/1998/QĐ-BGTVT, 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT, Thông tư 167/1998/TT-BGTVT , Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT, 423/1998/CT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

14658
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ các Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT, 337/1998/QĐ-BGTVT, 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT, Thông tư 167/1998/TT-BGTVT , Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT, 423/1998/CT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 33/2006/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/10/2006 Số công báo: 53-54
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 33/2006/QĐ-BGTVT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/10/2006
Số công báo: 53-54
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2006/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ, CHỈ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định & QLCL CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị sau đây:

1. Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

2. Quyết định số 337/1998/QĐ-BGTVT ngày 04/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi khoản 16.3 Điều 16 của Quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải được ban hành theo Quyết định số 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT ngày 17/7/1997 của Bộ Giao thông vận tải.

3. Quyết định số 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT ngày 17/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải.

4. Thông tư số 167/1998/TT-BGTVT ngày 18/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành giao thông vận tải.

5. Chỉ thị số 23/2002/CT-BGTVT ngày 03/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải.

6. Chỉ thị số 423/1998/CT-BGTVT ngày 22/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc đào tạo tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu VT, CGĐ (3).

BỘ TRƯỞNG


 
 
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản