Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 3285/QĐ-BQP năm 2020 về Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng

Số hiệu: 3285/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Đơn
Ngày ban hành: 27/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3285/QĐ-BQP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng
Người ký: Trần Đơn
Ngày ban hành: 27/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3285/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Tài chính tại Văn bản số 4802/CTC-QLCS ngày 17/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng (Phụ lục kèm theo). Trong quá trình triển khai thực hiện cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh danh mục và các nội dung liên quan; giao Cục Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Điều 2. Kinh phí mua sắm tài sản công tại Điều 1 Quyết định này từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Quốc phòng và nguồn kinh phí khác được phép sử dụng mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nguồn vốn mua sắm tài sản công thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương nhưng tài sản công cần mua sắm không có trong danh mục tài sản công mua sắm tập trung cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi quyết định giao dự toán chi ngân sách địa phương) nhưng có trong danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung tại Điều 1 Quyết định này thì thực hiện mua sắm tài sản công theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quy trình mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Các cơ quan theo chức năng hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Giao Thủ trưởng (chủ tài khoản) đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung thuộc phạm vi quản lý phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật liên quan, đáp ứng các yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, điều kiện của đơn vị và thị trường cung cấp tài sản, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Các cơ quan quản lý ngành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn về điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thực hiện từ năm ngân sách 2021; thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Số 2799/QĐ-BQP ngày 13/7/2018 Ban hành danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng, số 182/QĐ-BQP ngày 17/01/2020 Điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm các Tổng cục, Cục trưởng Cục Tài chính/BQP và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Thủ trưởng Bộ và CN TCCT;
- Các đầu mối trực thuộc Bộ;
- Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT BQP;
- Thanh tra BQP;
- Kiểm toán BQP;
- Kho bạc Nhà nước;
- C41, C54;
- Lưu: VT, THBĐ. Thi.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP BỘ QUỐC PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 3285/QĐ-BQP ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Danh mục tài sản

Cách thức thực hiện mua sắm

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

Ký thỏa thuận khung

Ký hợp đồng trực tiếp

1

Doanh cụ (Giường, tủ, bàn, ghế đã có thiết kế mẫu thống nhất trong toàn quân và tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng) phục vụ sinh hoạt và làm việc của bộ đội theo tiêu chuẩn vật chất, hậu cần

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

2

Bàn, ghế ăn; giá để dụng cụ nấu, bàn pha thái, xoong Inox, khay chia ăn, xe đẩy thực phẩm, xe ủ cơm, tủ để bát K14, túi Trường Sa

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

3

Bếp dầu inox 20 bấc, Bếp dầu hóa hơi, Bình bếp dầu hóa hơi TS-92, Bát bếp dầu hóa hơi TS-92 (loại to + bép DP), Khung inox bếp dầu hóa hơi

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

4

Các Hệ thống bếp dầu: 250-K18, 200-K18, 150-K18

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

5

Các Hệ thống bếp điện: 90-K18, 60-K18, 30-K18

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

6

Trang bị quân y, gồm: Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động, máy xét nghiệm nước tiểu tự động, máy sốc tim AED, máy vật lý trị liệu đa năng, máy phun phòng dịch có động cơ

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

7

Dụng cụ quân y, gồm: Bộ đại phẫu thuật, bộ trung phẫu thuật

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

8

Doanh cụ quân y, gồm: Giường bệnh nhân các loại, tủ thuốc các loại, bàn tiêm

X

 

Tổng cục Hậu cần

 

9

Xe nâng, thiết bị nâng hàng

X

 

Tổng cục Kỹ thuật

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản